<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6794, 28 Ožujak 1957

SPORNO PITANJE U SVEZI BOŽJE LJUDSKE MANIFESTACIJE...


Mnoge primjedbe će još biti podignute i Istina onog što vam je bilo saopćeno odgore kroz Moje Duh će često i dalje biti nijekana ili dvoumljena. I to je uvijek protivnički utjecaj koji se potkrada ako on nije odbačen, ako ljudsko biće nije pažljivo i redovno se ne podvrgava jednom iskrenom samo-ispitivanju. Svi vi ljudi možete pogriješiti (zalutati) gdje se to tiče vašeg razumskog razmišljanja; vi možete doći do pogrešnih zaključaka i donijeti pogrešne prosudbe, jer sve dok živite na Zemlji vi niste savršeni i neprestano ste predmetom iskušenja od strane Mojeg protivnika. I to je zašto ni jedna osoba ne smije sebe postaviti iznad druge, jer svatko snosi isti rizik i svatko treba svoje oko imati upereno ka sebi samome... Unatoč tome, jedna nepobitna Istina postoji... ali da li ju vi prepoznajete kao takvu zavisi o zrelosti vaše duše a ne o oštrini vaše inteligencije... I ova nepobitna Istina potječe od Mene i može se iznova jedino dvojbiti ako je bila promijenjena od strane ljudske volje, ako je razum ljudskog bića postao iznova aktivan kako bi onda preinačio ovu Čistu Istinu od Mene i time, kroz njegove vlastite riječi, kroz njegovo vlastito razmišljanje prijeti čistoći Moje Riječi... Ovo bi trebalo biti dovoljno vama ljudima i upozoriti vas protiv kombiniranja Moje direktno dodijeljene Riječi sa ljudskim dodacima... I svaka primjedba može iznova biti pobijena jer, gdjegod Sam Ja na djelu, Ja također osiguravam totalnu jasnoću. Jer Ja želim prosvjetliti vas ljude, Ja želim osvijetliti vaše razmišljanje a ne vas uroniti u obnovljenu tamu.

Ja također želim odgovoriti pitanja koja su opetovano pitana...  bilo na Zemlji bilo u kraljevstvu onostranog, budući je vjerovanje često u opasnosti kolebati se zbog pitanja čiji su odgovori bili za vas dosada nezadovoljavajući... I jedno takvo goruće pitanje se odnosi na ‘Božju ljudsku manifestaciju u Isusu Kristu’... Svatko tko je svjestan činjenice da Sam Ja postavio kao Moj cilj ‘deificirati’ sve što je bilo ‘stvoreno’ od strane Mene, tko zna od čega se ova deifikacija sastoji, također razumije da duhovna bića koja ostaju vjerna Meni mogu jedino postići ovu deifikaciju ako oni sebe dokažu ne jedino u blaženstvu nego također i u bezdanu, budući njihova slobodna volja mora biti prokušana, i prolaženje ove probe mijenja ‘živu tvorevinu’ u ‘dijete’ Božje... inače bi ova anđeoska bića bila zauvijek nositelji Moje volje, sasvim izvjesno u neizmjernom blaženstvu, ali uvijek jedino kao izvršitelji Moje volje i ne bi postigli kompletno slobodnu neovisnost. To je zašto se toliko puno ovih anđeoskih-duhova već zaputilo stazom preko Zemlje, i mnogi ostali će se još zaputiti kako bi postigli njihovo konačno savršenstvo... I duša čovjeka Isusa se također zaputila ovom stazom, koja je rezultirala u najvišem cilju, deifikaciji, kompletnom ‘sjedinjenju sa Bogom’... Štogod se dogodilo u kraljevstvu duhova može jedino biti ilustrativno prikazano vama ljudima, jer vama ljudima nedostaje prikladnih pojmova za veličinu (važnost) procesa stvaranja i motiva za otpadništvo duhovnih bića od Mene. Unatoč tome Moja otkrovenja se podudaraju sa Istinom i vaše razmišljanje neće biti obmanuto ako vi usvojite ova otkrovenja. Ipak jednu stvar koju vi trebate znati jeste da ne možete uosobiti Mene Samoga, da vi ne možete primjeniti ista ograničenja na Mene kojima ste vi i dalje podložni, budući vi još niste savršeni... da se prema tome Moja ljudska manifestacija nije sastojala od činjenice da je ‘konačno biće’ sebe tek okružilo sa čahurom od mesa... nego da je Moj sve-obuhvatni duh, koji ne poznaje ograničenja, kompletno ispunio ljudsko biće Koje je, poput svakog drugog ljudskog bića, uspostavilo takvo blisko sjedinjenje sa Mnom, da se ova ‘deifikacija’ prema tome dogodila, da je On postao jedno sa Mnom, Koji Sam Ga totalno ispunio sa Mojom temeljnom supstancom... Jer Moja temeljna supstanca je Ljubav; Ljubav je ispunila čovjeka Isusa, Ljubav je sišla na Zemlju, Ljubav je ostvarila čin Spasenja, Ljubav je otkazala krivnju... I Sama Ljubav je postala u Spasitelju Isusu Kristu vidljivo božanstvo; Moj cijelu-vječnost-prožimajućući Duh je manifestirao Sebe u čovjeku Isusu. Bog je postao ljudsko biće... Ljudsko biće Isus je bio Bog, jer Otac i Sin su bili postali kao jedno... Bit svjetla i elementarna sila od vječnosti je Sebi dala formu kako bi učinila sva bića koja su potekla iz Nje beskrajno sretnima.

AMEN

<<< nazad