<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6697, 25 Studeni 1956

UČINAK SNAGE BOŽJE RIJEČI... MRTVI ILI PROBUĐENI...


Snaga koja vam pritječe s Mojom Riječi, uvijek će vas osposobiti da vršite djela Ljubavi, jer kada vam Moja Riječ prilazi, vi ćete biti ozračeni Mojom Ljubavlju, vi jedino morate sebe same otvoriti, odnosno potpuno svjesno Moju Riječ susresti, srcem i razumom… dakle promišljati nad njom, i pustiti ju da djeluje na vama… Onda će vas Moja Riječ također potaknuti da ju (za)živite, i onda ćete vi također biti aktivni u Ljubavi. Sada međutim Ja govorim jedino o živom obraćanju vama, Ja ne govorim o riječima koje su samo izgovorene ustima jednog propovjednika, kao naučeno znanje, koje je doduše duhovnog sadržaja, ali koje ne može nikada prodrijeti u srce čovjeka, budući mu nedostaje snaga s kojom Sam Ja blagoslovio Moju Riječ. Direktno obraćanje uvijek pretpostavlja živu vjeru u Mene, i žudnju da se od Mene bude oslovljen, dakle da se čuje „Moja Riječ“... Onda je i srce otvoreno, pa će onda čovjek i biti oslovljen od Mene, čak i kada Moju Riječ izgovara jedan mrtvi navjestitelj... Onda Ja tu mrtvu riječ u srcu slušatelja budim u život. Govori li međutim ljudima jedan živi predstavnik, onda je moguće da ti ljudi, koji su prethodno bili još mrtvi, kroz to budu probuđeni u život, budući Ja Osobno njima govorim kroz usta Mojega sluge, i budući Moja Riječ ima moć dati život prethodno mrtvome. A tako je također Riječ koja je vama direktno dostavljena, istoga učinka snage za ljude koji ju sa srcem i razumijevanjem čitaju ili slušaju, no za ostale to ostaju samo slova ili šuplji zvuk, koji iščezava u njihovim ušima, te oni neće moći osjetiti nikakav priljev snage. I tako će vam uvijek iznova biti rečeno, da vi sami odlučujete učinak Moje Riječi na vas, da vi morate s velikom žudnjom primiti u vaše srce sve što vam Ja govorim, da vi sami određujete puninu snage koja vam pritječe… ali da Moja Riječ nikada ne ostaje bez učinka snage, ako vi takav žudite. A Ja vam želim prenijeti puno snage, Ja vam uvijek želim davati, i Moja Ljubav za vas Me neprekidno potiče da vam se obraćam, kako bih vam kroz to dostavio strujanje snage koju vi hitno trebate... Ali, otvoriti se trebate vi sami… A, ne činite li vi to u slobodnoj volji, onda se snaga izlijeva bez da vas dotiče; onda vi ostajete mrtvi, onda vas Ja ne mogu probuditi u život, jer onda vi ni ne vršite djela Ljubavi koja uvijek dokazuju priljev snage od Mene. Stoga vas Ja uvijek iznova opominjem: Uronite se u Moju Riječ… (po)želite da se Ja Osobno vama obratim, te u ovoj volji slušajte ili čitajte Moju Riječ, i ona će vas uistinu usrećiti, vi ćete ju primiti k srcu, a onda također i živjeti tako kako je Moja volja, budući vam Ja Osobno objavljujem ovu Moju volju u Riječi. To je veliki Darivatelj snage, Riječ, koja vam dolazi odozgor, i vi ćete se uvijek iznova moći uvjeriti u njen učinak snage, jer Ja svakome tko se dobrovoljno dopusti osloviti od Mene, i vidljivo pomažem u svakoj duhovnoj i zemaljskoj potrebi... No, on mora vjerovati u Mene, i u ovoj čvrstoj vjeri sebe Meni pripojiti (pridružiti, obvezati, vezati sa Mnom), onda Ja Osobno mogu njemu govoriti, i obilno ga opskrbiti snagom koju on treba. I on će uvijek moći crpiti ovu snagu iz Riječi, budući sam Ja uvijek spreman za njega, ako On čezne za Mnom.

AMEN

<<< nazad