<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6696, 23 Studeni 1956

PALJENJE LJUBAVNE ISKRE... UPUTE ZA TO...

Ne trnite Ljubav-nu iskru u vama, ako se ona želi probiti, prepustite se svakom unutarnjem osjećaju, ako je on dobar, i odbijte sve protivne misli koje vas žele ustegnuti od Ljubavi… Jer potonje je utjecaj Mojega protivnika, koji… budući je sam bez Ljubavi… i vas ljude želi zadržati u ne-Ljubav-nosti (bezdušnosti, nemilosrdnosti, bezobzirnosti), kako vas ne bi izgubio u Meni. Promislite da Ja Osobno preuzimam brigu za vas, čim vi stupite na Zemlju kao čovjek… da Ja u vas polažem jednu Ljubav-nu iskru, koja vam omogućuje da se opet vratite k Meni nakon beskrajno dugog vremena razdvojenosti. A ovu Ljubav-nu iskru vi trebate čuvati kao najdragocjenije Dobro, budući je ona iskrica Mene Samoga, ona je Moj udio, ona je ono što vam nedostaje već vječna vremena, što vam je međutim bezuvjetno potrebno, želite li postati blaženi. Ovu Ljubav-nu iskru sam vam Ja darovao na početku vašeg zemaljskog života, ali vi sami nju sada morate zapaliti u sebi, i pustiti da se razbukta, kako bi vas opet sjedinila sa Mnom… A to Moj protivnik želi omesti, on želi spriječiti svako djelo Ljubavi, on želi da vi ostanete kakav je on sam, da vaše srce sve više otvrdne, i vi tako ostanete u njegovoj vlasti… On vas ne želi izgubiti u Meni, Ja Sam međutim vas želim steći (osvojiti)… No na vama je samima kojem Gospodaru dajete za pravo. Jer, vježbate li se vi u Ljubavi, onda vi u slobodnoj volji stremite k Meni, i on vas ne može spriječiti… Ali on može utjecati na vas da odustanete od Ljubav-nog djelovanja, on vas može poticati na ne-Ljubavne postupke, on u vama može probuditi ne-Ljubav-ne misli, a vi onda uvijek trebate znati da je to on, vaš najveći neprijatelj, koji vas jedino želi držati u nesretnosti (ne-blaženosti) ili vas iznova oboriti, jer on sam nije sposoban za nijednu Ljubav-nu misao, budući je njegovo biće jedino mržnja, i on pokušava sve svoje zle misli prenijeti na vas. Ne dopustite se iznova vezati od njega, pružite mu otpor, oslobodite ga se, i uvijek se držite jedino za Mene, Koji vas želim podržati sa svom Svojom Ljubavi, da se oslobodite od njega… A vi to možete postići jedino ako vi zapalite Ljubav-nu iskru u sebi, ako joj vi date hranu, da se ona proširi kao najsvjetlija vatra, da vam sada ispuni srce, i uvijek vas dovede bliže Meni. Vi se sada pitajte što vi trebate činiti, kako bi ova Ljubav-na iskra u vama postala sjajni vatreni bljesak? Vi prije svega morate suzbiti samoljublje, vi morate manje misliti na sebe same i svoju dobrobit, nego na vašeg bližnjeg, te vi morate biti privrženi svim ljudima koji vas okružuju i njih željeti usrećiti, njima pomagati i biti uz njih savjetom i djelom, vi morate žrtvovati, kako bi mogli okrenuti bližnjem ono što njemu nedostaje. U svoj nesebičnosti vi morate obavljati vaš svakodnevni rad, uvijek brinući jedino za to da budete aktivni na dobrobit bližnjih, ne težiti nikakvoj vlastitoj koristi na račun bližnjih… Onda će želja da date Ljubav biti sve snažnija, jer onda vas Ja Sam iznutra potičem, i jer vi Moj poticaj osjećate kao blaženstvo (sreću)… jer ste vi sada obasjani Mojom Ljubavlju i otvarate se, i vi ste sada započeli put povratka k Meni, koji sigurno vodi k cilju… Ako vi sada ne utrnete Ljubav-nu iskru u sebi, nego ju pustite da se rasplamsa, onda se vi nikada ne trebate bojati da će vaša duša pasti u ruke neprijatelja. Jer, budući je Ljubav Moj (u)dio, ovaj (u)dio će uvijek gurati k Meni, i Sam Ja ću vas moći uzeti u posjed, Sam Ja ću vas moći podržati Mojom snagom, i plamen u vama će se stalno povećavati. A vi svi ovo možete ostvariti, jer svi vi u sebi nosite ovu Božansku Ljubav-nu iskru, jer ste svi vi primili ovaj dar milosti, čim ste stupili na ovu Zemlju kao čovjek. No, prepušteno je svakom pojedinom, da li će on, i kako, iskoristiti ovaj dar milosti, a isto tako svatko jednom mora odgovarati, kada dođe čas njegovog odvajanja od ove Zemlje.

AMEN

<<< nazad