<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6670, 15 Listopad 1956

PRIZNAVANJE ISUSA KRISTA I KORIŠTENJE MILOSTI…

Ako vaš zemaljski život treba biti uspješan za vječnost, onda morate iskoristiti milosti koje je Božanski Otkupitelj Isus Krist za vas stekao na Križu... Ako se ne okoristite ovim milostima, onda je za vas nemoguće doseći stupanj zrelosti koji vam jamči ulazak u kraljevstvo svjetla nakon vaše tjelesne smrti… Jer, vama nedostaje snaga, budući ste kroz nekadašnje otpadništvo od Mene postali slabi i nemoćni, jer ste se podložili vlasti onoga, koji vas je povukao dolje u bezdan... Vi ste sada prepušteni toj vlasti, i vlastitom snagom ne možete pružiti nikakav otpor, vi također imate preslabu volju, koja ne teži nikakvom oslobađanju od ove vlasti… Ali, vi sa izvjesnošću možete iskusiti priljev snage i osnaženje volje, ako se vi sami okrenete Jednome, Koji je za ovo umro na Križu, kako bi vam pomogao da se oslobodite od vašeg tamničara. Jer, ono što vam nedostaje, to je On Sam stekao (kupio) za vas, jer je On poznavao vašu slabost i nemoć, i jer je On želio slomiti moć protivnika… jer je On želio za vas platiti otkupnu cijenu Svojom smrću na Križu, i ovaj protivnik vas više ne može držati, ako se vi od njega želite osloboditi. To je učinjeno za vas, tako da vam je sada moguće, opet dospjeti u visinu… vi na Zemlji možete postići zrelost duše, ali nikada bez Isusa Krista... Od Njega se vi najprije trebate dozvoliti iskupiti, od Njega morate moliti snagu i milost, koje vi međutim sada možete također i primiti u izobilju (na pretek), jer imate želju postati slobodni od neprijatelja vaših duša. Tako vi morate iskoristiti milosti djela otkupljenja: vi morate moliti za snagu i osnaženje volje, Onoga, Koji je kroz Svoju smrt na Križu stekao ovo blago milosti. Kada vi stupite na ovu Zemlju kao čovjek, Moj protivnik još ima vlast nad vama… U zemaljskom životu se jedino radi o tome, hoćete li odvratiti vašu volju od njega, i iznova ju okrenuti Meni, što ćete vi pak jedino onda dokazati, kada vi priznate Isusa Krista, budući sam Se Ja Osobno utjelovio u čovjeku Isusu, kako bi se Moja Ljubav zauzela za vas, tako da se vi opet možete vratiti Meni… Priznavanje Isusa je istoznačno priznavanju Samoga Mene, Kojega ste jednom odbacili, kada ste se dobrovoljno odvojili od Mene. Ovaj veliki grijeh vas je morao oslabiti, jer Moja Ljubavna snaga više nije mogla biti učinkovita na vama zbog vašeg otpora… A, ako Ja želim da prevalite put povratka Meni, onda vam Ja najprije moram prenijeti snagu… stoga vam Ja moram nešto pokloniti, što vi ne trebate uzeti: Ja vam moram prenijeti milosti, a ove su opet morale biti stečene kroz ogromnu žrtvu, koju je Ljubav željela prinijeti za vas. I tako žrtva bezuvjetno također mora biti priznata, a time i Onaj Koji je žrtvu prinio… čovjek Isus, Kojeg je najdublja Ljubav potaknula, da okovanim dušama donese pomoć. A u ovom čovjeku Isusu sam Se Ja Sam utjelovio, budući Sam Ja „Ljubav“ od vječnosti. Ako se dakle, vi želite vratiti Meni, ako želite s uspjehom proći vaš zemaljski život, onda vi ne možete nikada mimoići Božanskog Otkupitelja Isusa Krista, jer jedino od Njega primate snagu i osnaženje vaše volje, dok vi inače ostajete slabi, i ne možete se nikada osloboditi iz vlasti Mojega protivnika... Dovoljan je poziv Isusu Kristu, koji dokazuje da Ga vi priznajete, i sada  će vam iz Njegovog neiscrpnog izvora milosti pritjecat ono što vi trebate da bi iznova pristigli do svjetla, do snage i do blaženstva... No, bez Isusa Krista, vi ćete uzalud živjeti vaš zemaljski život. Ostat ćete u ponoru, jer ćete biti zadržani tako dugo, dok Me vi sami ne zazovete u Isusu Kristu, budući je tako dugo vaša volja još okrenuta njemu, koji vam ne daje slobodu… koji međutim, više nema nikakvu vlast nad vama, čim se vi predate Božanskom Otkupitelju, što je također  priznavanje Mene Osobno, i onda ste također izdržali ispit zemaljskog života.

AMEN

<<< nazad