<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6668, 13 Listopada 1956

PUT KA BOGU JE PUT LJUBAVI ….

Ja svima vama izlazim u susret, ako samo idete putem Ljubavi, jer Ja ne mogu ići ni jednim drugim putem, pošto sam Ja Sâm Ljubav. I, ako želite dospjeti k Meni, onda dakle morate krenuti tim putem, i uskoro ćete osjetiti Moju ruku, koja vas obuhvaća i vuče uvis. No, idete li putem kojim vam Vječna Ljubav ne može izaći u susret, tad ćete prevaliti velike udaljenosti i još uvijek nećete vidjeti cilja, jer taj put ne vodi k Meni …. on neprestano sve više odvodi od Mene Kojega se drugačije nego kroz Ljubav ne može dosegnuti. Pa tako trebate vi, Moje sluge na Zemlji, učiti vaše bližnje, uvijek ih samo trebate usmjeravati na (taj) put Ljubavi, i upozoravati ih na to da je samo nazovi-Kršćanstvo sve što mimoilazi taj put i zapostavlja Ljubav ….

Ljudi imaju pogrešan stav u odnosu na svoj zemaljski zadatak; oni vjeruju da će stići do cilja ako samo zadovolje svoje religijske obaveze. Ljubav, koja je jedina bit premalo se ističe, a obraća se pažnja na mnoge stvari, što je međutim od slabog značaja za vječnost. I neobično je što vjeruju da ispunjavaju Moju volju ispunjavajući ono što im je od strane crkve naloženo, no ljudi ne postižu niti najmanji napredak u zemaljskom životu ako u sebi ne zapale Ljubav, ako ne vode život koji je u skladu je sa Mojim zapovjedima Ljubavi.

Uvijek i uvijek nanovo, s vaše strane treba biti isticana Ljubav, vi sami trebate voditi život Ljubavi i neprestano bližnje upućivati na djelovanje pravog života u Ljubavi, na njihov stvarni zadatak, da se spase putem Ljubavi …. Vi im uvijek trebate pretstavljati jedino bitnost ispunjavanja Mojih zapovjedi Ljubavi, pošto one jedino vode do sjedinjenja sa Mnom, pošto je put Ljubavi jedini put k Meni, k Vječnoj Ljubavi.

Ljudi, koji žive bez Ljubavi, sve više se izoliraju, sve više uvećavaju svoju udaljenost od Mene umjesto da ju smanjuju, oni ne mogu dospjeti u Moju blizinu pošto Ja ne mogu boraviti tamo gdje nije Ljubav …. I kad vi dakle sami, bez Mene, idete vašim putem, tad vam se pridružuje Moj protivnik, koji vas sigurno sve više skreće od Mene, od pravog puta, spriječava vas da djelujete u Ljubavi i raspiruje samoljublje do usijanja …. time mu dakle opet pripadate, jer ste mu po volji.

Ljudi bez Ljubavi ne vjeruju niti u Mene niti u Mog protivnika, no svi ljudi mogu imati iskustvo toga da djelo Ljubavi, ako je izvedeno u ne-sebičnosti, mijenja i njihovo razmišljanje …. a svim ljudima pruža se mogućnost na takvo nesebično Ljubavno djelovanje, pošto Ja uvijek nanovo pokušavam navesti ih na ovaj put Ljubavi ….

No ne vrši se prisila, tako da je Moj izlazak u susret često bez uspjeha. Stoga vas, sluge Moje, uvijek nanovo upozoravam: propovjedajte Ljubav …. jer to je glavni prioritet u zadjem vremenu pred Kraj, pošto se to premalo spominje, jer ljudi vjeruju da su putem pripadnosti određenoj vjeroispovjesti i ispunjavanjem tradicionalnih običaja učinili dovoljno, a Moju srž …. Moje učenje Ljubavi …. još nisu obuhvatili.  

Ljudi moraju biti upozoreni na prazni hod svog života, ako je on vođen bez Ljubavi …. oni uvijek nanovo moraju čuti to da sam Ja Vječna Ljubav i da je put k Meni uvijek samo put Ljubavi …. Da Mene Samoga nikada ne mogu dosegnuti bez Ljubavi, no da im jedino Ja mogu pružiti život u blaženosti, ako mogu izdržati Moju blizinu putem samo-oblikovanja u Ljubav …. Bez Ljubavi nema vječne blaženosti ….

AMEN

<<< nazad