<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6562, 3 Lipanj 1956

KRIŽNI PUT… SLIJEĐENJE ISUSA...

(Matej 16:24 + 10:38)

Ljudima će zemaljski put biti i ostati križni put, ako on treba voditi uvis, osim ako se on potpuno pouzdano preda Meni, tako da mu Ja mogu njegov križ ukloniti ili pomoći nositi; onda će on moći neopterećen hodati uvis, budući Mi onda on već potpuno pripada, i on više ne treba nikakav posebni proces pročišćavanja na ovoj Zemlji. No to je rijetko, a tko je još uvijek jako opterećen križem ne treba zbog toga biti nesretan, budući je to uvijek znak da on ide pravim putem. Jer, pogrešni putevi su uvijek ravni  i radosni, i čovjek uživa svoj život. Ja nisam uzalud vama prethodio na putu ka Križu, sa pozivom da Me slijedite… Zato vi uvijek morate misliti na to da… kada vi trebate nositi križ… vi hodate u nasljedovanju Mene. Ali, kada vam on izgleda pretežak, onda se vi samo s punim povjerenjem okrenite Meni, i Ja ću vas uhvatiti pod ruku (podržati), Ja ću vam pomoći nositi križ, dok god je potrebno da ste vi sami još time opterećeni. I Ja ću vam dati snagu… čim vi samo za to zamolite (Matej 11:28). Samo ne idite sami vašim zemaljskim putem, mislite na Mene, i pustite Mene da hodam pored vas, onda se također ne trebate bojati da ćete se slomiti pod vašim teretom, budući Ja znam kada će on za vas biti pretežak, i Ja ću ga onda uistinu vama ukloniti. Vama ljudima je već često upućeno upozorenje da će se nevolja povećati, što bliže je Kraj… i da još samo kratki put otuda mora biti posebno strm, ako on treba dovesti do cilja. Već često ste vi, dakle, bili opomenuti da tražite mnogo snage u molitvi, i da ćete je steći kroz Ljubavno djelovanje... I vi možete vjerovati, da će vam snaga i pristići, ako se vi Meni za to obratite, budući Ja ne puštam da na čovjeka dođe više nego je on u stanju savladati (1 Korinćanima 10:13). A, kroz nevolju i muku, Ja uvijek želim vas ljude potaknuti da se povežete sa Mnom, da Mi se vi sve iskrenije i prisnije priljubite, jer će onda za vas sve biti podnošljivo, vi ćete moći savladati i najveće poteškoće, vi ćete biti izvedeni iz svake nevolje... Samo se nemojte pouzdati u sebe i u svoju snagu, budući vam ova nije dovoljna za izdržite životnu borbu, ako vi sebe ne želite izručiti onome, koji vam zemaljski daje izobilno, ali vam uzima sve duhovno. Ne dopustite ovome da bude vaš gospodar, nego radije podnesite najteži križ, jer vas on više neće dugo opterećivati, dok ćete vi tom gospodaru iznova pripadati beskrajne periode vremena, samo zbog ovog kratkog zemaljskog vremena koje vam još preostaje. Vjerujte Mi da ste zaista u prednosti naspram onih koji bezbrižno prolaze kroz zemaljski život… vjerujte Mi da Ja znam za sve vaše brige, pa čak i ako se naizgled suzdržavam (držim pozadi)… Moja pomoć neće izostati, čim vi sebe samo Meni povjerite. Ali, to što na vas dolaze nevolje, nije neutemeljeno, budući se radi jedino o vašoj duši, koja zaista nije pogođena zemaljskom nevoljom, ali se nalazi u daleko većoj nevolji, sve dok se ona ne preda Meni, da je Ja vodim i dostavim joj ono što ona treba za sazrijevanje... Zato sam Ja rekao: „Tražite najprije Božje kraljevstvo i njegovu pravednost… sve ostalo će vam pripasti…“ (Matej 6:33) Mislite na ove Riječi, i vjerujte da vam Ja uvijek dajem ono što vi trebate, ako vi prije ispunite Moj uvjet: da tražite Mene i Moje kraljevstvo sa svom ozbiljnošću i žarom… A vama određeni križ treba jedino pridonijeti tome da se vi osvrnete prema Njemu, Koji vam ga želi pomoći nositi.

AMEN

<<< nazad