<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6508, 22 Ožujak 1956

PREDAVANJE ISUSU... SPASITELJ I LIJEČNIK... ISKUPITELJ...


Vaš teret grijeha usljed vašeg prošlog otpadništva od Mene (Tematske Knjižice br. 15, 39 & 40) vas je okrenuo u nesavršena i prema tome nesretna bića koja jedino mogu biti iznova kompletno sretna kada su oslobođena od njihove velike krivnje grijeha, kada su oni za nju sami okajali onoliko koliko je to bilo moguće tijekom vremena prethodno njihovom utjelovljenju, i kada oni naknadno sebi dozvole biti iskupljenima od strane Isusa Krista, tako da Ja stoga mogu izbrisati svu krivnju budući su oni sebe izručili Božanskom Iskupitelju Isusu Kristu, u Kojem Sam Ja utjelovio Sebe na Zemlji... Jer onda će se oni iznova vratiti Meni, od Kojeg su jednom sebe udaljili... Onda će oni dobrovoljno priznati Mene kao njihova Boga i Oca od vječnosti... I onda će oni također biti neizmjerno sretni kako su bili u početku... Otud Ja tražim da sebe predate Isusu Kristu, jer vaša predanost Njemu također prikazuje vašu volju da se vratite Meni. No da li ste vi ljudi ozbiljni u svezi nalaženja utočišta pod Križem i primanja oproštenja za vaše grijehe? Da li vi pristupate Njemu, Koji je vaš Spasitelj, vaš Iskupitelj i vaš Brat, sa apsolutnom vjerom? Da li vi u svoj iskrenosti želite iskoristiti Njegovu milost koju je On stekao za vas na Križu? Da li izgovarate riječi u duhu i u Istini? Ili su to samo prazni izrazi kada Ga ispovijedate?

On je doista vaš Spasitelj i Liječnik, On je iskupitelj od grijeha i smrti, On je posuda koja je nosila Mene, i time su Njegovi moć i snaga bili bezgranični... I ovaj čovjek Isus jeste i ostati će Vječno Božanstvo, jer Ja Sam Ga odabrao da Mi omogući postati vidljivo Božanstvo za vas budući Sam Ja Duh od vječnosti u vječnost (Ivan 4:24). I ako zazivate Njega vi zazivate Mene... I Ja slušam i uslišit ću vas zahtjev, budući Sam vam dao obećanje kroz Isusa Krista ‘Štogod ćete tražiti u Moje ime, to ću Ja učiniti...’ (Ivan 14:13, 14; 15:16; 16:23, 24) Vjerujte ovim Riječima sa potpunom vjerom i ne oklijevajte sebe povjeriti vašem Spasitelju i Iskupitelju, tako da vam Ja mogu dati dokaz da ću Ja održati Moju Riječ... Vi morate uvijek zapamtiti da vam Ja Osobno dajem priliku za svaku molitvu u duhu i Istini, da Ja želim da Mi dođete u svakoj nedaći tijela i duše... I time napravite ovaj korak do Mene, uzmite u obzir Moje Riječi, dopustite im da prodru duboko u vaše srce i vjerujte bez sumnje, jer Moja obećanja su Istina, ali vi odlučujete sami njihovo ispunjenje.

Ja Sam ponio sve vaše grijehe namjesto vas, Ja Sam uzeo na Sebe svu patnju i nedaću koju bi vi bili trebali nositi kao pokoru za vaš izvorni grijeh... I život svake osobe može biti oslobođen od brige i patnje ako on izruči njegov grijeh Meni Osobno, da Sam Ja također mogao ponijeti njegovu krivnju namjesto njega. Ipak on mora moliti sa apsolutnom vjerom, on mora znati da Ja ne želim da ljudi pate... ali Ja ne mogu odvratiti njegovu patnju protivno Mojem vječnom redu ako je njegova vjera i dalje tako nemoćna da njegov poziv ne doseže Moje uho, ako on i dalje dvojbi Moju Ljubav ili Moju moć... Ja MOGU pomoći SVIM ljudima i ŽELIM pomoći SVIM ljudima. I ako je vaša vjera živa onda iskoristite Moje osiguranje i izručite Mi sebe... Vaš prvi postavljeni uvjet je živa vjera u Moj čin Spasenja, vi trebate biti uvjereni da Sam Ja odnio vaše grijehe, da Sam Ja uzeo svu vašu patnju na Sebe Samoga i umro na Križu tako da vi možete biti slobodni od njih. Jedino onda će sva vaša sumnja nestati, jedino onda ćete vi sebe povjeriti Meni sa kompletnom vjerom, i jedino onda vam Ja mogu oduzeti vašu patnju i iskupiti vas od grijeha i smrti. Jer jedino onda ste vi ostvarili vaš povratak k Meni, jedino onda ćete Me vi priznati (prepoznati) u duhu i u Istini.

AMEN

<<< nazad