<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6477, 16 Veljače 1956

PUT PREMA GORE NE BEZ ISUSA ….

Vama ljudima nije teško dospjeti u visinu ako si samo uzmete Moju Riječ kao vodilju za vaš život …. ako si k srcu uzmete Moju Riječ i po tome živite …. to vas košta samo malo samonadvladavanja, zapostavljanja vlastitih želja i požuda radi bližnjega, raskidanja s materijalnim svijetom utoliko da on ne vlada vašim mislima, nego samo bude korišten do te mjere koju zahtjeva zemaljski život da bi se mogao održati. 

Ukoliko vam pođe za rukom samoljublje pretvoriti u Ljubav prema bližnjemu, sve više dobivate na snazi pa tako možete put prema gore prevaljivati s lakoćom. A da bi vam preobrazba samoljublja u ispravnu Ljubav pošla za rukom, za to sam Ja umro na Križu i stekao vam blago milosti koje samo trebate koristiti, kako bi mogli i izvršiti što namjerite …. što će reći, vi Me samo trebate zazvati u Isusu Kristu, kako bih vam dostavio snagu za promjenu volje, i ona će vam bezgranično pritjecati ….

Stoga prvo morate vjerovati u Božanskog Iskupitelja, u Njegovu smrt na Križu, koji je bio čin samilosti nad vama, i u postanak čovjekom vašeg Boga i Stvoritelja od Vječnosti, Koji se bio utjelovio u Isusu Kristu, te izmolite Njegovu pomoć. I tad uistinu više nećete biti nemoćni, vaša volja doživjeti će osnaženje koje vam je potrebno da biste mogli zaživjeti Moju Riječ i više nećete stremiti drugome cilju negoli sjedinjenju sa Mnom, koje je posljedica ispunjenja Mojih zapovijedi Ljubavi (εντολή - Gebot : imperativ, moralni il religijski zakon, nužnost, potrebnost, ukaz, uputa, pravilo, propis).

Dakle Ja od vas ne tražim ništa što je nemoguće, Ja od vas jedino tražim vjeru u Mene u Isusu Kristu …. pošto vam ta vjera tada osigurava sve, pošto ona čini da s punim povjerenjem zaištete ono što vam nedostaje: snagu za otpor protiv svih izazova i snagu za uspon …. no bez te vjere vječno ostajete u nizini. I vi slavite svijet i time dakle onoga koji je gospodar ovog svijeta, neprestano sve više u vama gajeći samoljublje, pored bijede bližnjih prolazeći netaknuti, nikada ne zazivajući Onoga Koji jedini može omogućiti promjenu vašeg razmišljanja i vaše volje putem dotoka snage …. Koji jedini vašoj volji daje osnaženje kako biste se rastali od svega što pripada Mome protivniku, i stremiti jedino Meni.

No prije Kraja ove Zemlje ljudima nedostaje živa vjera u njihovog Božanskog Iskupitelja Isusa Krista …. jer Ljudi su lišeni svake Ljubavi, i pored toga što svatko u sebi nosi iskricu Ljubavi i samo ju treba zapaliti …. a za to je potrebno puno nevolje, tako da još pojedinci putem istih budu potaknuti na prakticiranje Ljubavi prema bližnjemu …. Velika mizerija još može postići to da se srca ljudi još otope, da ovi zanemare vlastite želje i aktiviraju se pomažući, a tad će oni sami u sebi zamijetiti određenu snagu, koja im pomaže da se dignu, samo ako su dobre volje i u sebi ne uguše Ljubavni plamen koji se probio kroz led srca ….

Mizerija bi mnogim ljudima još mogla biti na blagoslov, i ona će biti primijenjena kao posljednje sredstvo kod onih koji ne paze na Moju Riječ, koja im put ka gore pokazuje tako jasno, da bi ga morali pronaći, samo kad bi prihvatili Moju Riječ. No drukčije nego putem Moje Riječi njima više ni nije za pomoći, ako ne žele čuti …. I zato će Moj glas još jednom zazvučati gromko i čujno za ljude, koji za tihi glas zatvaraju svoje uho …. pa i pored toga, njihova volja ostati će slobodna, jer i Moj gromki glas isto tako može proći pored njihovih ušiju i ostati bez učinka ….

AMEN

<<< nazad