<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6237, 13 Ožujka 1955

RIJEČ BOŽJA: UČENJE LJUBAVI .... ISTINSKI PROGLAŠIVAČI ....

Gdje god se proglašava učenje Ljubavi tamo se propovijeda Moja Riječ i čovjeku se ukazuje na put koji vodi k Meni. Jer Ljubav je to što vam nedostaje, a oblikovanje u Ljubav je pravi put k Meni. A pošto je vaša životna svrha sjedinjenje sa Mnom, koje se može dogoditi jedino putem Ljubavi, svaki proglašavač Ljubav-nog učenja je blagoslovljen od Mene, jer doprinosi tome da se k Meni ponovno privedu Moja stvorenja koja sam izgubio, koja su se dobrovoljno udaljila od Mene.

Zemaljsko postojanje kao čovjek vama je dano samo u tu svrhu da se okrenete na vašem dosadašnjem putu, da krenete jednim drugim putem, što se događa uvijek kada prakticirate Ljubav …. A pošto vi to ne činite sami od sebe, na to vas moraju poticati Moje sluge, oni sami primjerom moraju živjeti život Ljubavi i upoznati vas sa Mojim zapovijedima Ljubavi, koje jedino zahtijevaju Ljubav prema Meni i prema bližnjemu.

Vi od strane tih sluga trebate biti uvedeni u znanje o ispunjavanju Moje volje i o njegovim rezultatima, vi kroz njih trebate saznati o Mojoj nikada ne prestajućoj Ljubavi prema vama i o Mome cilju, da vas učinim Svojom djecom …. Vi Me sami trebate upoznati kao Boga Ljubavi, Mudrosti i Moći …. da bi dakle zavoljeli  vašeg Boga i zazvali Ga kao vašeg Oca, kako bi vas ponovo primio kao Svoju djecu i odveo vas doma u Očinsku Kuću.

Samo ako znate za vaš zadatak, možete ih osloboditi, i tko od vas naučava o tome, njega ću Ja blagosloviti, on je Moj sluga i suradnik koji na Zemlji govori umjesto Mene, pošto se Ja Osobno ne mogu izraziti, kako slobodi vjere ne bih nametnuo prisilu. A vi ljudi, kao Moga slugu uvijek možete gledati onoga koji propovijeda Ljubav, jer taj propovijeda Mene Samoga …. Taj nikada ne može biti u službi nekog drugog Gospodara ako vas ljude upoznaje sa Mojom zapovijedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu, pošto on tada nedvojbeno govori za Mene, a to je ono što bih Ja Sâm govorio kad bih vidljivo boravio među vama ljudima ….

I jedino onaj koji je sâm ne-Ljubavan u svom postupanju i svome biću, nema pravo govoriti o Ljubavi, pošto su njegove riječi laž i privid …. koje samo trebaju prikriti njegovo biće, kad njegov govor omogućava neke povlastice. Ali on nikada neće govoriti ili postupati nesebično, a samo to ga potvrđuje kao Moga pravoga slugu, koji je po Mome nalogu aktivan pa zato i doživljava Moj blagoslov. Jedino Ljubav potvrđuje njegovo poslanje, i jedino Ljubav Mome sluzi daje i sposobnost da govori za Mene i Moje ime. Jer ako on sam u sebi nema Ljubav, njegove riječi su mrtve, i one bližnje ne bude u život ….  

I taj će si rijetko samo Ljubav uzimati kao temu za besjedu, on će govoriti ono što je sam naučio, a ne ono što je sam doživio …. Jer nedostaje Duh, koji bi njegovim riječima dao život, a Koji je tek rezultat života u Ljubavi …. Ljubav će propovjednika ispunjavati snagom za govor i doticati će slušatelja i pokretati ga da to što je čuo prenese u akciju, i tada se on oblikuje u Ljubav, što je istoznačno sa okretanjem k Meni, od Kojega se više u vječnosti neće odvojiti ...

AMEN

<<< nazad