<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6053, 15 Rujna 1954

PUT SLIJEĐENJA ISUSA…

Put kojim idete treba biti put sljedbeništva Isusa; Njega si trebate uzeti za primjer, na Zemlji trebate živjeti onako kako vam je On Svojim primjerom pokazao …. trebate voditi život u Ljubavi a i predano na sebe uzimati patnju koja vam je dana, da bi vam duša sazrijela. Čovjek Isus prije vas je išao tim putem, zbog čega Ga sada možete slijediti i tako sigurno i postižete vaš cilj: povratak Ocu (Ivan 14:6), od Kojega ste nekoć proizišli. I Isus vam je pokazao taj put time što vam je dao zapovijedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu, koje ako slijedite hodite putem sljedbeništva Isusa ….

No to zahtjeva vašu volju i nadilaženje samih sebe, zapostavljanje vlastitih želja i požuda, kako bi se pomoglo bližnjemu ako mu je pomoć potrebna. Ljubav treba biti upaljena u vama, jer inače ne može biti postignut cilj …. sjedinjenje s Bogom, Koji je Sâm Ljubav, do čega se dakle jedino može doći putem Ljubavi. Čovjek Isus bio je ispunjen Ljubavlju prema Svojim bližnjima, i stoga se On i mogao sjediniti s Bogom, mogao je u Sebi nastaniti Vječno Božanstvo, Koje Se(be) može sjediniti samo s čovjekom koji se oblikovao u Ljubav ….

I samo to svrha je i cilj čovjeka u zemaljskom životu, da mu se cijelo biće preobrazi u Ljubav …. da odustane od samoljublja, da uvijek samo želi da(va)ti i usreći(va)ti i time se dakle učini(ti) Božanskim, jer je Ljubav Božanska, i čovjek, koji se oblikuje u Ljubav, postaje Božanskim bićem. Što manje čovjek misli na sebe samoga to bliže mu je i Sam Bog, tad ide pravim putem k Njemu, i Sam Bog izlazi mu u susret …. a tad će on i patnju nositi bez mrmljanja, sam će se osjećati kao nositelj križa i križ će rado uzimati na svoja ramena, jer on si za primjer uzima Isusa, Kojega slijedi …. ide putem kojim je Isus ranije prošao …. kojim moraju proći svi da bi došli do vječnog blaženstva ….

AMEN

<<< nazad