<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5805, 14 Studeni 1953

MOLITVA ZA SNAGU I MILOST...

Nemojte propustiti moliti za milost i snagu, jer takva molitva dokazuje vašu volju za duhovnim usavršavanjem… Ona je priznanje vaše slabosti i nesavršenosti, budući vi tražite ono što vama nedostaje, što vam međutim neograničeno stoji na raspolaganju. Ja vam jedino ne mogu dostaviti snagu milosti protiv vaše volje, da vas ne učinim neslobodnima, i tako spriječim sve savršenstvo. Čim ste vi svjesni toga da vi bez Moje pomoći nećete stići do visine, čim vi tako Mene priznajete kao vašeg Gospodara i Boga, Njemu je sve moguće, i vi se sada sjećate vašeg dječjeg odnosa prema Meni, da vi Mene kao Oca molite za pomoć, sada su vam dani i preduvjeti koji vam osiguravaju milosti u izobilju. A onda se vi neporecivo uzdižete u visinu. Vi ne možete ništa vlastitom snagom, i vi ste nemoćni kroz vlastitu krivnju, kroz vaše nekadašnje otpadništvo od Mene… No, Moja Ljubav za vas je tako duboka, da Ja prelazim preko vaše krivnje, da Ja vama, bez vaše zasluge, želim okrenuti darove milosti, koji međutim zahtijevaju srca voljna primiti… A kroz vašu molitvu za milost i snagu vi izražavate vašu voljnost da primite, i vi sada možete neizmjerno primiti. Ja vama zaista i bez vaše molitve dostavljam darove milosti, no oni na vama mogu postati učinkoviti samo ako se vi otvorite, ako vi Mene ne odbacujete kada vam Ja dolazim ususret, na koji god to način bilo. Jer, vaš cijeli zemaljski život je jedan niz dokaza Ljubavi s Moje strane, događaja, smjernica i ukazivanja na Mene, što sve mora biti cijenjeno kao milost, i što onda na vas same uspješno djeluje, kada se vi dopustite dojmiti time, kada vi u tome prepoznate Moju ruku, koja je prostrta nad svakim od vas, i želi vas uhvatiti, ako vi samo okrenete vaše oči Meni, i stoga zgrabite Moju ruku, koja vas vuče uvis. A vi to pouzdano činite, ako vi samo uvijek čeznete za Mojom milošću, jer vas Ja onda mogu opskrbiti, i bit ćete opskrbljeni, tako da vi nepogrešivo postignete vaš cilj. Zato nemojte zanemariti da sebe i sve što vi započinjete, povjerite Meni i Mojoj milosti, da vam to služi na blagoslov… Dopustite Meni da budem vaš Početak i Kraj, vaš stalni Savjetnik i Pratilac, dopustite Meni da budem vaš Bog i Otac, Koji je moćan i mudar, i pun Ljubavi vama odan, i zato vam uvijek daje ono što vi tražite u poniznosti…

AMEN

<<< nazad