<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5781, 6 Listopad 1953

PODREDITI VOLJU...

Uvijek se podredite jedino Mojoj volji, koja od vas zahtijeva jedino Ljubav, i vaš životni put na Zemlji će Meni biti ugodan, vi ćete pronaći milost pred Mojim očima, i vi ste stekli Moju Ljubav, koja je doista bila s vama od početka, koja vas međutim više nije mogla dotaknuti u svojoj snazi. No, čim ste vi ušli u Moju volju, tako da svo vaše razmišljanje i htijenje nastoje Mene ne ražalostiti, Moja Ljubav može opet na vas djelovati u punoj snazi... odnosno, u mjeri koju vi na Zemlji možete podnijeti, jer ste se vi sada opet vratili Meni, od Kojeg ste se jednom dobrovoljno odvojili. Ući u Moju volju znači truditi se kretati u Redu, koji je temeljni Zakon od vječnosti, dovesti do savršenstva sve dobre osobine, odložiti sve loše osobine, oblikovati sebe prema Božanskom načelu... Ljubav u sebi dovesti do najvišeg razvoja... Jer, biti savršen znači biti ispunjen Ljubavlju. Savršenstvo je Božansko stanje, stanje koje ne pokazuje nikakav nedostatak, koje je stoga i preduvjet da bi se bilo u Mojoj blizini, da bi se sjedinilo sa Mnom. A da bi se postiglo ovo blaženo stanje, volja Mojega stvorenja mora se potpuno uskladiti s Mojom voljom... ona mora tako kompletno ući u Moju volju, da sada započinje zajedničko djelovanje, što znači isto kao i odustajanje od bilo kakvog otpora, bilo kakve vlastite volje... stoga u slobodnoj volji vratiti se k Meni... Ovaj cilj vi ljudi trebate postići na Zemlji, vi trebate pružiti dokaz da vi Meni želite pripadati zauvijek, tako da jedino Mene priznajete i Meni težite, tako da svo vaše razmišljanje i nastojanje na Zemlji bude da živite kako je Meni ugodno. Ova volja je savladan ispit zemaljskog života, i ako je ova volja u vama, onda ste vi spašeni za vječnost, jer vama iz Mene prilazi snaga da vršite vašu volju i živite prema Mojoj volji, čim Ja samo vidim vašu Meni okrenutu volju... Ja želim da vi postanete blaženi, ali ne mogu vašu volju prisiliti u nekom drugom smjeru, jer vi sami odlučujete. Ali, Moja Ljubav obuhvaća Moja Stvorenja, koja su iz vlastitog poticaja Meni po volji... koja su postala Moja djeca i to će ostati do u svu vječnost.

AMEN

<<< nazad