<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5628, 16 Ožujak 1953

SVJETOVNO RAZMIŠLJANJE... DUHOVNO ZNANJE... SRCE...

Vama treba biti dano ono što pridonosi pojašnjenju vašeg znanja, jer vi sami morate stajati u Istini, ako vi nju želite razdjeljivati. Ali to je široko područje kojim vi trebate ovladati, jer će vama biti postavljena mnoga pitanja na koja vi trebate moći odgovoriti, tako da vi i kod bližnjih probudite vjeru, da vi podučavate u Moje Ime (na Moj nalog). A to što ste vi uvijek sposobni dati razjašnjenje, dokazat će vaše poslanje, jer će Moj Duh vama dati baš ono što trebate, i vi se nećete trebati brinuti što ćete reći, to će vam biti stavljeno u usta (Matej 10:19, 20).

Ipak, to ne smiju biti samo riječi prema slovu, koje vi proglašavate, nego Riječi koje u sebi sklanjaju duhovni život; vi sami trebate biti prožeti Istinom Riječi, njihovim duhovnim smislom, onda ih vi također možete živo prenijeti dalje. Vaš razum mora biti aktivan istodobno sa srcem, i vi ćete moći uvjeriti čak i ljude visoko razvijenog razumskog razmišljanja. Mudrost svijeta se odvojila od Božje mudrosti… samo zato što se razum odvojio od srca… A jednostavan je odgovor zbog čega Ja više nisam prepoznat od ljudi, zbog čega upravo ljudi koji žele biti mudri, ne mogu imati nikakvu vjeru u Mene… jer razum više ne dopušta srcu govoriti, a Ja mogu biti shvaćen isključivo srcem. Ljudima prije svega treba biti približeno da bez Ljubavi, bez osjećaja srca, nije moguća nikakva viša spoznaja, onda svatko tko je zaista mudar, može sam isprobati... On se treba prije svega potruditi njegovati Ljubav, a tek onda prepustiti riječ razumu… i on će tada suditi drugačije nego prije. On će se pozitivno postaviti prema Meni, i duhovno će iskustvo razdvojiti od zemaljskog iskustva... To međutim vi, koji želite razdjeljivati Moju Riječ, Čistu Istinu, morate nastojati s uvjerenjem razjasniti bližnjima, i zato sami prodrijeti u Istinu, zbog čega je Moja primarna briga vama samima prenijeti znanje bez rupa (potpuno znanje), koje vas čini sposobnima dati odgovor svakome tko postavlja pitanja. Vi zaista i možete biti nazvani mudrima, ali to nije svjetovna mudrost koju vi posjedujete, koja nije ni dovoljna da se prepozna ili dokuči Mene… A to je znanje koje ste i vi mogli steći jedino kroz gorljivu Ljubavnu aktivnost. Vi također morate pustiti najprije srce da govori, kako bi od Mene primili znanje. A znanje je također moralo postati živo u vama samima, prije nego ste ga namjeravali razdijeliti bližnjima. I zato se Moj način podučavanja razlikuje od onoga svjetovnih učitelja… Jer Ja istodobno sa znanjem dajem sposobnost spoznaje… jer Ja dajem znanje samo onome tko živi u Ljubavi, i jer ovaj može biti podučen kroz srce, kroz Moj Duh, koji jasno (pr)osvjetljava razmišljanje, i uređuje sve misli... Jer, Ljubav je svjetlo, i jedino Ljubav može dati čovjeku sposobnost ispravne spoznaje. Ono što razum nastoji učiniti bez Ljubavi, uvijek će ostati bez uspjeha, ili će biti pogrešno.

AMEN

<<< nazad