<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5575, 12 Siječanj 1953

PRIGODE ZA POSTIZAVANJE DIJETE-ŠTVA BOŽJEG...


Biti će vam nadoknađeno za svu nevolju koju ste morali otrpjeti na Zemlji i radosno ćete shvatiti što ste stekli putem vašeg patničkog stanja na Zemlji kojeg je Moja ljubav prepoznala kao korisnog za vašu dušu i koje vam je prema tome bilo nanešeno jedino zbog ljubavi. Vi ljudi trebate vjerovati da ste svi vi još u potrebi za prilikama da ostvarite zrelost, da je čovjekova duša na Zemlji vrlo rijetko kristalizirana da pri napuštanju svojega tijela ona može u duhovno kraljevstvo preći kao Moje dijete... vjerujte, da bi jedino nekoliko ljudi ostvarilo stupanj Božjeg djeteta koji im podaruje Očevo nasljeđe da Ja nisam stvorio prilike za njih kroz stanje bolesti ili patnje koje može potpuno pročistiti dušu i istovremeno predstavlja otklanjanje sve krivnje još na Zemlji. Ali Ja znam sposobnost svakog čovjeka i voljnost da ljubi i time također njegov stupanj zrelosti... Ja doista također znam najbolje tko Mi je već tako blizu da ga Ja mogu prihvatiti kao Moje dijete... Ipak u skladu sa zakonom vječnosti duša mora biti potpuno slobodna od nečistoća, budući najveći stupanj blaženstva, dijete-štvo Božje, može biti ostvaren/dosegnut jedino na Zemlji, budući za dušu više nije moguće u duhovnom kraljevstvu doseći savršenstvo, jedan uzlaz do dijete-štva Božjega... To je zašto će duši i dalje biti ponuđene mogućnosti na Zemlji da sebe usavrši, što žalosna/nesretna i teška zemaljska sudbina može ostvariti. Ljubav i patnja vode dušu do savršenstva, ljubav i patnja joj dozvoljavaju sazrijeti, ljubav i patnja joj omogućavaju sudjelovati u najvišim zadovoljstvima i najslađem zajedništvu sa Mnom... dijete se ujedinjuje sa Ocem i vječno sa Njime ostaje sjedinjeno.... Zemaljski je život, međutim, ograničen, on je tek prolazni trenutak u poređenju sa vječnosti, i bez obzira kako žalostan/nesretan bio, blaženstva na Očevu srcu nadoknađuju patnju tisućerostruko, i duša gleda nazad sa zahvalnošću i shvaća silnu Očevu ljubav, Koji joj je želio podariti sreću i zato je dopustio da pati na Zemlji.

AMEN

<<< nazad