<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5448, 25 Srpanj 1952

DUHOVNA ISKRA .... ŽIVOT ....

Duh je ono što oživljava …. To je Moj Duh, Moj udio, Koji u vama drijema i treba biti probuđen, koji se ne nameće nego strpljivo čeka dok ga vi ne potaknete da se izrazi …. A onda vam On objavljuje divne stvari, jer On je Božanski i prema tome zna sve, može vam i objaviti sve što želite znati i još daleko više od toga ….

Moj Duh je Božanska iskra, koja je u srcu svakog čovjeka a koja čovjeku tek i daje pravi život, ako u njemu može biti aktivna. A dozvoliti toj duhovnoj iskri da se razvije u beskrajno more vatre, svrha je vašeg zemaljskog života ili pak ispunjenje, jer onda ste puni Božanskog Duha, ukoliko je ta iskra u vama, koja je Moj udio, postala žarkim Ljubav-nim plamenom. Jer tad ste izvršili sjedinjenje sa Mnom, iskrica Ljubavi sjedinila se sa vatrom Vječne Ljubavi, i Ja sam u čovjeku prisutan u svoj punini, on živi u Meni i sa Mnom …. 

Vi ste u početku vašeg utjelovljenja kao čovjek s obzirom na dušu od dolje, tj. vaše čestice su prošle kroz materijalno stvaranje, pošto su pripadale palom duhovnom koje se tek moralo razvijati prema gore …. Tijelo je isto tako još nezrelo duhovno, i oboje, duša i tijelo, teško bi tokom zemaljskog života išlo prema gore, da Božanskoj iskri u duši nije stalo do vodstva …. drugim riječima …. kad Ja ne bih uvijek bio spreman za to da Moj Duh, Moju Ljubav-nu snagu, ulijevam u čovjeka, što isto tako uvijek za rezultat ima postizanje konačnog cilja, jedino što tu milost ne koristi svaki čovjek …. Jer Moj Duh se može izraziti tek kad Mu čovjek slobodnom voljom pokloni pažnju, Moj Duh se može izraziti tek kad se čovjekovo srce oblikuje u Ljubav te kroz to može zamijetiti nježni glas Moga Duha ….

Znači on ga budi putem Ljubavi za život, tj. on dozvoljava njegovo djelovanje, Moj Duh postaje aktivan i čovjeka vodi na pravi put …. Moj Duh ga podučava, čovjek iznutra biva naučavan u Božanskoj Mudrosti, pošto to nije zemaljsko već duhovno znanje koje on tada prima, znanje koje proizlazi od Mene samoga, koje dakle čovjeku biva prenošeno putem glasa Duha. A da bi se taj glas moglo čuti, duhovno uho čovjeka mora biti obučeno, tj. duša se mora obrazovati tako da ona razumije to što joj glas govori, a ta naobrazba se događa putem Ljubav-nog djelovanja ….  

Čovjek koji živi u Ljubavi, ima mogućnost iznutra čuti riječi koje mu prenosi Moj Duh; no duša je tu sposobnost samo ponovo zadobila, jer nekoć je ona posjedovala sposobnosti u visokom stupnju koje je putem negdašnjeg otpadanja od Boga izgubila …. Ali Ljubav joj opet vraća sve njene Božanske osobine, i zato čovjek može postići još daleko više ako se potrudi oko života (u) Ljubavi, jer to je njegovo izvorno stanje, u koje on ulazi kad se putem Ljubavi priključi na Vječnu Ljubav, i kad onda u savezu sa Mnom može djelovati te na taj način sve i postizati. A iz vlastite snage duša taj cilj nikada ne bi postigla, stoga sam Ja u dušu postavio jednu malu iskru Mog vječnoga Duha, i blažen tko se da voditi od strane nje, blažen tko sluša njezin glas …. blažen, tko uspostavi vezu sa Ocem-Duhom od vječnosti …. jer taj će živjeti vječno ….  

AMEN

<<< nazad