<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5400, 25 Svibanj 1952

BUĐENJE BOŽJE ISKRE U ČOVJEKU...


Moj Duh treba biti djelotvoran u vama… U vama je iskra Mojega Duha, tako da u vama drijema nešto Božansko, što može utjecati na vaše razmišljanje, htijenje i djelovanje, ako vi sami to njemu dopustite. Vi sami odlučujete to, da li ova duhovna iskra u vama može postati aktivna; u potpunosti je prepušteno vašoj volji da duh u vama probudi u život, budući je on zaista u vama, no čeka ispunjenje uvjeta pod kojima je dopušteno njegovo djelovanje. Ni Moja svemoć, ni Moja pregolema Ljubav, ne mogu Moj udio u vama odrediti na aktivnost, jer u temelju svega leži Zakon vječnog reda, pa i (op.prev. u temelju) oblikovanja čovjeka sa svim njegovim sposobnostima, i (op.prev. u temelju) ne najmanje važne slobodne volje čovjeka, bez koje je nezamislivo savršeno stvorenje, koje stoga također treba težiti da ponovno dospije u stanje savršenstva. No, ni suprotnoj strani nije moguće Božansku duhovnu iskru u vama spriječiti u njenom djelovanju, ako vi sami to želite. Vi jedini određujete  vaš stav prema Meni, a i prema Mojemu protivniku, tako da vi imate slobodnu volju, koja jednako tako može postupati loše kao i dobro. Ja poznajem srce svakog pojedinog čovjeka, i pratim njegov duhovni razvoj; Ja međutim prepoznajem i pokušaje Mojega protivnika da čovjeka dovede pod svoj utjecaj, a njegov utjecaj je često tako jak, da on ne ostaje bez učinka, da čovjek postane slab da želi ispravno, i sklon je popustiti onome, koji njegovu volju želi usmjeriti u naopakom smjeru. Čovjek je slab bez Moje podrške… budući je ta slabost volje prirodna posljedica njegovog udaljavanja od Mene, kroz njegov nekadašnji grijeh protiv Mene… On može željeti ispravno, za to treba opskrbu milošću s Moje strane, koja njemu stoji u potpunosti na zapovijed u priznavanju Krista. Stoga on dakle mora priznati Krista, Koji je za osnaženu volju čovječanstva prinio najtežu žrtvu. Jer, Ja od čovjeka tijekom njegova zemaljskog postojanja zahtijevam slobodnu odluku volje, dakle, Ja mu moram pružiti i jamstvo da ovu slobodnu odluku volje može i donijeti, Ja želim da on postigne savršenstvo. On mora svoju volju moći upotrijebiti u svakom smjeru, inače Ja na njega ne bih mogao staviti takav zahtjev. A vaš duh iz Mene vam za to pruža potrebnu pomoć, ako vi njemu date pravo na to. Duhovna iskra, koja je udio Mene Samoga, na vas stalno djeluje u Mojoj volji, tako da i čovjek, koji je Duhu u debi dao pravo da se izrazi, sa punim pravom može reći da je vođen od Božanske volje.

Zato je stalno Moja briga da vi sebe stavite u stanje u kojem Duh može djelovati u vama, budući ste vi onda oslobođeni svake odgovornosti, jer čim Moj Duh djeluje u vama, vi se također podlažete Mojoj volji, stoga Moja volja može biti aktivna u vama, no vi ste svoju volju dobrovoljno uklopili (uglavili, umetnuli) u Moju, niste kroz Moju volju bili prisiljeni…

No opet, Moj Duh može djelovati jedino u čovjeku, koji je sebe svjesno stavio pod Kristov Križ… odnosno, nekad oslabljena volja bi mogla, kroz priznavanje Krista i Njegovog Djela Izbavljenja, sada također naći osnaženje od Božanskog Izbavitelja, da razmišlja i djeluje tako da bude ispunjen preduvjet za djelovanje Mojega Duha… Čovjek koji je duhovnu iskru u sebi doveo do buđenja, pripada zemaljskoj djeci iskupljenoj Njegovom Krvlju, on milosti stečene smrću na Križu, u određenoj mjeri već koristi za oblikovanje u Ljubav; njegova volja je već bila okrenuta Božanskom Izbavitelju, i stoga Meni, kao Stvoritelju i Ocu od vječnosti, jer njemu pritječe snaga za to, budući se on sam otvorio za primanje milosti…

Obraćanje Isusu Kristu i priznavanje Njegovog Djela Izbavljenja, neizbježno za sobom povlači i ispravno usmjerenu volju… budući je slaba volja ljudi bila povod Isusove velike samilosti, da im dođe pomoći; volja mora doživjeti osnaženje, no bez da postane neslobodna, čovjek sada može ostvariti nešto, za što je prije bio nesposoban… Jer, Sotona je slobodnu volju vezao utoliko, da je njegov utjecaj na ljude bio toliko jak, da su oni podlegli, što međutim nisu trebali, da su upotrijebili snagu Ljubavi… Dakle, i prije Djela Izbavljenja je volja bila slobodna, samo sasvim oslabljena kroz djelovanje Sotone. A, tako će sada i volja čovjeka koji ne vjeruje u Isusa Krista i Njegovo Djelo Izbavljenja, pokazivati istu slabost; on će trebati veliku unutarnju borbu da ispravno usmjeri volju, a to često nije u stanju, no ni odozgo ni odozdo ne može biti prisiljen u nekom određenom smjeru.

Što on međutim nije sposoban vlastitom snagom, to će mu biti lako sa Isusom Kristom… on će se takoreći osloboditi svoje slabosti volje, on će primjetno osjetiti potporu snage, njegova volja se sada kreće u pravom smjeru, Božansko načelo u njemu je steklo prevlast… Božanska iskra je planula, a Moja volja je sada ušla u njega, budući je njegov duh Moj udio, i ne može ništa drugo misliti i htjeti, a svoje mišljenje i volju sada prenosi na čovjeka, koji se sada pušta voditi, i iz sebe slobodno stremi k Meni… koji je sada uistinu izbavljen iz okova Mojega protivnika,  budući Me on prepoznao kao Boga i Oca od vječnosti, Koji je u Isusu Kristu došao na svijet, kako bi izbavio ljude.   AMEN

<<< nazad