<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5391, 13 Svibanj 1952

BOŽJA RIJEČ MOŽE BITI NAGRĐENA… ISPIT VOLJE...

Dopustite da Moj Duh u vama bude djelotvoran, onda će vam uvijek također biti moguće shvatiti ispravan smisao Moje Riječi, i prepoznat ćete kada ona bude pogrešno protumačena. No, čovjek mora također u svako doba biti slobodan poći protiv Istine, inače bi Istina bila prisilna, Moj protivnik onda međutim ne bi mogao raširiti moć, pa stoga ni čovjek ne bi mogao položiti ispit volje, koji je svrha njegovog zemaljskog postojanja. Gdje se svjetlost i tama bore jedno protiv drugog, tamo će također uvijek biti borba između Istine i laži… a treba li ova borba dovesti do rješenja, onda čovjek sam mora odlučiti, on mora izabrati između Istine i obmane, i stoga također pred njega moraju biti postavljene Istina i obmana. Moj protivnik će tako stalno nastojati nagrditi ono što Ja ljudima dostavljam kao Istinu, a Ja njega neću spriječiti, budući čovjek sam može vrlo dobro prepoznati Istinu kao takvu, čim je on ozbiljan u tome. A ispravna ozbiljnost čini dio ispita volje, ispravne odluke. Vi ljudi ste potpuno slobodni Istinu izvrnuti u laž, kao što vam je međutim također moguće prepoznati laž i doći do Čiste Istine. Potonja je svjetlo koje u vama treba biti zapaljeno, ali koje u vama ne može zasjati bez vaše volje. Ako je dakle u vama mračno, onda od vas samih ovisi da li vi ipak možete umaći tami, a ovo je cilj vašeg zemaljskog života. Ali, ako bi Moja Riječ bila uklonjena od utjecaja Mojega protivnika, tako da bi ona svakom čovjeku neosporno morala dati svjetlo, onda bi nad čovjekom bila izvršena prisila volje i vjere, bilo bi mu dano svjetlo protiv njegove volje, i ne bi se moglo govoriti o polaganju ispita volje. A ipak Moja Riječ ostaje nepromjenjiva i uvijek ista, jedino njen smisao može biti shvaćen ili protumačen ispravno ili pogrešno. Nikada međutim bez svjetla neće ostati čovjek koji želi imati svjetlo… Moja Riječ neće nikada ostati neshvaćena onome koji ju žudi razumjeti. U njemu će djelovati Moj Duh, i Ja Sam ću ga podučiti, te će on uvijek prepoznati Istinu, on će Moju Riječ ispravno razumjeti, onako kako Ja želim da bude shvaćena.

AMEN

 

<<< nazad