<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5372, 22 Travnja 1952

RIJEČ BOŽJA - KNJIGA OTACA - (POD)UČENI OD BOGA...

Moja Riječ vrijedi sada i za svu vječnost …. pa čak i ako se vi ljudi trudili izmjeniti ju kad Moj Duh u vama još nije aktivan, i pored toga će vam ona uvijek nanovo biti dostavljena iz visine čista i nepromjenjena, tako da je njeno ishodište vrlo dobro prepoznatljivo …. tako da ćete vjerovati i znati da vam govorim Ja Sâm, kao što Sam govorio kroz čovjeka Isusa a nekoć isto tako i Ocima koji su Mene Samoga mogli čuti budući da su vezu sa Mnom održavali i bili Mi poslušni. Moja Riječ je iz vječnosti za vječnost. 

Moja Riječ svjedoči za Mene Samoga i stoga ne može proći niti biti promjenjena, jer kad ljudi učine neku promjenu Riječi, to onda više nije Moja Riječ, nego djelo čovjeka uz korištenje Moje Riječi. No Ja želim da Me čujete, želim vam se obraćati kako bi Me naučili spoznati i ljubiti …. Ja s Mojim stvorenjima želim biti povezan i to dokazujem kroz Moju Riječ ….

No žele li sama Moja stvorenja raskinuti tu vezu sa Mnom, onda Me niti ne mogu čuti, i onda će čuti samo ono što im nudi Moj protivnik, koji se itekako isto tako služi Mojom Riječju Koja je međutim njegovim utjecajem postala potupno nemoćna (bez snage). Jer kad bi ta, kroz njegov utjecaj ljudskim dodacima deformirana Riječ još posjedovala silu koju Moja Riječ ima u sebi, tada bi svi ljudi uistinu već bili spašeni, tad bi sila Riječi već bila prodrla u ljudska srca i učinila bi da spoznaju tko su i što su i što opet trebaju postati. No Moj protivnik zamračuje razum ljudi, pa iako oni u sebe uzimaju Moju Riječ, u Njoj ne osjete Božansku silu, i baš zbog toga otuđuju se od Riječi i istovremeno sve više i više od Mene.

No Moja čista Božanska Riječ blagoslovljena je Mojom silom, a ona će osjetno biti perciptibilna ako Me čovjek čezne čuti …. a kako bi to čeznuo, dozvoljavam da prije toga primi na znanje ono što mu Moj protivnik nudi …. pa iako to od Čiste Istine znatno odstupa, to za sadržaj ima Mene, Boga i Stvoritelja od Vječnosti, a Njega će se truditi tražiti čovjek čija je volja dobra …. i ako traži, žudi za Istinom, tada Se i dajem naći i Osobno mu se obraćam, i to na način koji je njemu prikladan …. Približavam mu Istinu na razne načine, no uvijek sam Ja Sâm razdjeljivač, ako Me se žudi.  

Moju Riječ registrirati će svatko, jer razumska aktivnost, pravo vođena s Moje strane, vrlo dobro može razlučiti kao neistinu ili laž ono što ne potiče od Mene, s druge strane sretno prihvaća ono što u Meni ima svoje izvorište. Tada je od Mene učen i onaj čovjek koji putem čitanja ili slušanja iz Knjige Otaca čuje Moju Riječ, jer Moj ga Duh uči i Moja ga Riječ prožima Svojom silom i budi ga u život. Tako da Me mogu pronaći svi ljudi te primiti Moju čistu Božansku Riječ, samo ako žele da im se približi Istina …. tad je djelovanje Mog protivnika bezuspješno, tad čovjek spoznaje Istinu usred nereda učinjenog ljudskom rukom, u dodacima koje je ljudska volja na poticaj Mog protivnika nadodala, tad čovjek može razlikovati Istinu od neistine, i tad je i podučen od Mene, i Moja Riječ mu je prenesena, onako kako je proizašla od Mene i kako će i o(p)stati u vječnosti (Matej 24:35; Psalam 119:89) …. 

AMEN

<<< nazad