<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5361, 11 Travanj 1952

PAD ANĐELA… PORUKA VELIKOG PETKA…

Svi vi koji hodate Zemljom, dohvaćeni ste Mojom Ljubavlju, i za vas su stvorene mogućnosti da iznova uđete u izvorni (prvobitni) odnos sa Mnom, vama je dodijeljeno vrijeme za ovu preobrazbu iz jednog potpuno protu-božanskog odnosa prema ponovnom sjedinjenju sa Mnom… Vama su otvorene sve Milosti da bi postigli ovaj Cilj, i Moja Ljubav Koja nikad ne prestaje, pomaže tamo gdje prijeti da podbacite... Ali Moja ogromna Ljubav za vas jedno ne može učiniti… Mojom Snagom promijeniti vašu volju… Vaša volja je čimbenik s kojim treba računati, koja sama treba napraviti promjenu i koja jednako može i uspjeti. Budući je vaša volja oslabljena od strane onoga koji je Moj protivnik, i vas, koje je on gurnuo u bezdan grijehom protiv Mene, također želi zadržati u ponoru, te vam stoga, na svaki način zapriječiti Put k Meni, pa tako i vašu volju želi održati slabom i time nesposobnom ostvariti promjenu bića… A volja je dakle, slaba jer je biće, koje je još u njegovoj vlasti, također lišeno svake Ljubavi, zbog čega ne može razviti nikakvu Snagu, jer je Ljubav u Sebi Snaga i neizbježno će također i volji osigurati potrebno osnaženje… Biće koje mu pripada je potpuno oslabljene volje i ne može se samo spasiti od njegove vlasti nad sobom. I tom biću Sam Ja donio pomoć…

Možete li vi ljudi sada razumjeti što Me je potaklo da siđem na Zemlju i donesem Spasenje? Ja Sam na početku bio isto, kao kroz Lucifera u bezdan gurnuto duhovno, Ja Sam bio proizašao iz Božje Ljubavi kao Anđeoski Duh i prepoznao Sam Boga kao Zbir cjelokupne Moći, Snage i Slave od Vječnosti… Stajao Sam, kao Luciferov protivnik, uz Onoga Koji nas je stvorio iz Svoje Snage Ljubavi… Ni ja također nisam mogao vidjeti Boga, ali Moja Ljubav za Njega je bila Moje Blaženstvo… Ali, Mene je također ispunjavala Ljubav prema od Boga otpalom duhovnom i učinila da u Meni sazrije Plan, da doprinesem Spasenju ovih u vlasti tame, jer Sam poznavao moć Lucifera i utjecaj na duhovno slabe volje. Želio Sam mu (palom duhovnom) pomoći na način da može samo poraziti protivnika… Ja Sam htio iskoristiti Božju Snagu, kako bih mogao proslijediti protiv njega i postići Cilj, boriti se da osvojim bića i da ih ponovno odvedem k Bogu, od Kojeg su jednom proizašli. Ja Sam želio steći Snagu za ove pale i dati im je, da postanu snažne volje i oslobode se Sotonine vlasti. Slabost volje je nedostatak Snage Ljubavi, i držanje ne-Ljubavnog stava… Ako Sam Ja sada želio prenijeti ovim bićima Snažnu volju, onda Sam trebao nastojati potaknuti ih na Ljubav i iznova oživjeti Njihovu Ljubav kroz Moju Ljubav… Morao Sam ih osloboditi od njegove moći, plaćajući cijenu za duše koje je držao zarobljenima... On sam doista nikada ne daje pristanak, on nikada ne oslobađa dušu, nego duša sama sada ima Snagu da se oslobodi, pri čemu je on ne može spriječiti, kada se služi Mojom Snagom  Koju joj Ja voljno pružam, čim je ona spremna prihvatiti ju, tako da iskoristi Milosti stečene na Križu.

Ja Sam platio za sve duše ovu cijenu, Mojom Patnjom i Smrću na Križu… Svaka duša može vratiti svoju slobodu, ako se samo obrati Meni… ako ona svojoj volji da pravi smjer, ako prepozna Mene i Moje Djelo Otkupljenja i Mene zove za pomoć… Da ojačam volju ovih bića, Ja Sam umro na Križu, stavio Sam ogromnu Ljubav nasuprot Sotonine moći i porazio ga, tako da čak i najjači lanac može biti prekinut od onoga tko se stavi na Moju stranu… Dva bića proizašla iz vječne Snage Ljubavi su se borila… Ali, Ja Sam se služio Ovom Snagom Ljubavi, Ja Sam Se borio za Boga i sa Bogom, Ljubav Me je potpuno ispunila i Moje zemaljsko Tijelo je stoga postalo nosilac vječnog Božanstva, Moja Svjetlosna Duša Se odmah spojila sa Tijelom i sad je došlo do sjedinjenja, kojeg također svako pojedino biće od Njega stvoreno, treba ostvariti u skladu sa odlukom iz Vječnosti, da bi sada kao dovršeno, moglo djelovati u Svjetlu, Snazi i Blaženstvu.

Izvorno (prvobitno) stvoreni duh je bio otpao od Boga, on je primio Svjetlo i Snagu u ogromnoj mjeri i zloupotrijebio je djelujući protiv Boga… Božja Snaga je također i njega prožimala, ali ju je on koristio u negativnom smislu i zbog ovoga se sve više i više udaljavao od Boga… Ali, korištenje Božje Snage prema Njegovoj Volji, također dovodi do potpunog sjedinjenja s Njim, što Sam Ja kao Čovjek Isus ostvario na Zemlji kroz Ljubav... Ljubav je najjača Snaga i također mora utjecati na volju tako da se ona okrene Bogu... A Ja Sam kao Čovjek osvojio ovu dodatnu Snagu za volju ljudi na ovoj Zemlji, kroz Moju Patnju i Smrt na Križu, kroz neizrecive Boli i ogromne Muke, i svatko se može poslužiti ovom Snagom, tko Me prizna (prepozna) i u sebi samome razvije Ljubav.

Svaki čovjek mora željeti pobjeći od svog prijašnjeg gospodara, a to također i može onaj tko Me, kao Spasitelja i Otkupitelja, zazove za pomoć, jer Ja ne puštam da ovaj padne u ruke Mog protivnika, Ja mu odvezujem lance i oslobađam ga… Ali, Ja to mogu napraviti samo kad volja čovjeka stremi Iskupljenju… Ja ga ne mogu osloboditi protiv njegove volje… Međutim, Moja Ljubav je beskrajna, i od protivnika će oteti svaku dušu koja dosegne Ljubav, kako bi se volja svakog pojedinog bića jednom obratila i okrenula k Meni… I zbog toga Sam umro na Križu, da oslabljena volja palih doživi osnaženje, i tako Sam Spasio svijet od robovanja Sotoni.

AMEN

<<< nazad