<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5262, 29 Studeni 1951

OPROST GRIJEHA...

(1 Ivanova 1:9)

Čujte glas Duha, koji vam dakle govori: Nijedna krivnja nije toliko velika, da ne bi mogla biti uklonjena (izbrisana, otkupljena) kroz Moju Ljubav. Ako ste vi sagriješili, Ja nikada neću povući Svoju Ljubav, no oprost grijeha ovisi o vama samima... Vi ste ga mogli prepoznati kao takvog, i biti iskreno rastuženi nad tim da ste vi sagriješili protiv Mene. Vi ste zacijelo prepoznali grijeh kao grijeh, i onda svjesno izmolili Moj oprost. No, vi ćete prepoznati svoju krivnju, jedino kada vi Mene priznate kao Vječnu Ljubav, Koja je nadasve dobra prema vama, i Koju ste vi stoga uvrijedili nepravdom. Jer, grijeh je prijestup protiv Ljubavi, grijeh je prekršaj protiv vječnog Reda, koji uvijek ima Moju Ljubav za temelj... Dakle, vi ste zacijelo postupili okrutno (nemilosrdno, ne-Ljubavno), zacijelo ste Dobru suprotstavili nešto zlo, vi ste dakle zacijelo prekršili Zapovijed Ljubavi prema Meni i bližnjemu, i to u punoj spoznaji da je to nepravedno. Tek tada se u vama može probuditi zaista iskreno pokajanje, tek tada će vas pritisnuti (moriti, tištiti) krivnja, i tek tada ćete se vi zgroziti grijeha i čvrsto odlučiti to više ne činiti... I, stupite li vi sad s ovom krivnjom grijeha pred Mene u poniznosti i pokajanju, te Me zamolite za oprost, onda su vam grijesi i otpušteni, jer vi onda dolazite k Isusu Kristu, Otkupitelju svijeta; vi dolazite Onome, Kojeg vi možete predočiti, Koji je za vas ljude uzeo oblik, kako bi vi mogli doći Osobno k Njemu, Koji je ponio sav vaš grijeh, Koji je umro za vas. On je Onaj, Kojemu vi trebate povjeriti svoj grijeh, On je Onaj, Koji vam je pristupio ljudski, Koji se na Zemlji sjedinio sa Mnom, i stoga je u Sebi sklonio Mene u svoj punini (Kološanima 1:19; 2:9), dok je Još hodao Zemljom. On i Ja smo Jedno (Ivan 10:30), samo što sam Ja za vas postao predočiv kroz Njega, dok vi inače niste mogli napraviti nikakvu predodžbu Mene.

Božanskom Otkupitelju Isusu Kristu, vi možete reći sve što vas tišti, jer je On poput vas ljudi bio na ovoj Zemlji, i ima razumijevanja za sve ljudske pogreške i slabosti, jer je On međutim i Ljubav u Sebi doveo do najvišeg razvoja, te zahvaljujući ovoj Ljubavi otklanja (briše, otplaćuje) i svu krivnju grijeha, ako je ona Njemu donesena, ako ju čovjek prizna (ispovjedi) pred Njim, i izmoli Njegov oprost. No, jedino glas srca može izgovoriti ovu molitvu za oprostom, i jedino on sam će biti saslušan od Mene... Kako osjeća srce čovjeka, tako i Ja osjećam, a tako i Moja Ljubav postaje aktivna, dodjeljujući, ali i skrivajući se, ovisno o pozivu kojeg Mi srce upućuje... Ako Ljubav poziva na Ljubav, bit će i uslišenje, no gdje srce šuti, ne koristi ispovijedanje ustima, jer jedino Ljubav razrješava (oslobađa, razvezuje) i izbavlja (otkupljuje, spašava)... jedino Ljubav vas oslobađa svake krivnje.

AMEN

<<< nazad