<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5224, 1 Listopad 1951

BORBA PROTIV SAMOGA SEBE NA ZEMLJI…


I Moj život na Zemlji je bio bogat borbama i kušnjama, i pogrešno je pretpostaviti da Me je Moja Božanska duša poštedjela ovoga, da Moj životni put nije mogao biti drugačiji nego dobar, budući Sam Ja bio Božji Sin, Koji je odozgo sišao na Zemlju, kako bi izbavio ljude... Moj zemaljski život kao čovjek, nije bio na nijedan način drugačiji od bilo kojeg drugog čovjeka, no kušnje su Mi prilazile iznimno žestoko, budući je Sotona činio sve da spriječi Moju misiju. Štoviše, Moja je duša bila neuobičajeno duboko osjećajna, tako da je ona jednako duboko bila dirnuta lijepim, kao što je ona međutim također nadasve bolno osjećala zlo i nečisto. Ona je bila prijemčiva (osjetljiva) za svaki utisak, zbog čega Mi je također tako učestalo prilazio i svijet sa njegovim dražima i privlačnostima, prije nego je započela Moja stvarna Misija. Ja Sam trebao izboriti tešku borbu, kako bih ostao pobjednikom nad onim koji je želio posjedovati Moje tijelo, kako bi dušu učinio nesposobnom za djelo Otkupljenja. I tako je Moja patnja započela već mnogo prije, tijelo je moralo biti ubijeno, kako bi postiglo produhovljavanje s dušom. Ja Sam bio kao čovjek među ljudima... A Moja ljudskost (bivanje čovjekom) je značila toliko, koliko i biti opterećen ljudskim strastima i žudnjama, protiv kojih sam morao voditi bitku, kako bih postao prebivalište za Božanstvo, koje u Sebi nije moglo tolerirati nikakvu nisku strast. Ja Sam bio čovjek… ništa nije svjedočilo o Mojoj Božanstvenosti, u godinama prije Moje učiteljske aktivnosti. Kao samo čovjek, Ja Sam se morao boriti da sebe samoga oblikujem u posudu prihvaćanja za najdragocjenije što jedan čovjek ikada može posjedovati… za Samo vječno Božanstvo, Koje se u Meni željelo očitovati, kako bi moglo biti vidljivi Bog za ljude. I Ja Sam iznio pobjedu nad onim, koji nastoji vladati vama ljudima, protiv kojega Sam se Ja borio, da vas izbavim iz njegove vlasti... To je bila uistinu teška borba, jer je čovjek u Meni osjećao sve lijepo, a to nije smio posjedovati; čovjek u Meni je ljubio život, budući je on ljubio Svoje bližnje i nije ih želio napustiti. Ja Sam bio u punom posjedu snage, i mogao Sam, ako Sam to htio, Sebi sve podložiti, a Ja Sam dobrovoljno od svega odustao (sve predao, žrtvovao), Ja Sam svladao sebe samoga, Svoje tijelo, a također i dušu, koja se ponekad htjela uzdići, kada bi osjetila kako Sam Ja patio... Ja Sam sebe samoga svladao kao čovjek i dostavio dokaz da je za svakog čovjeka moguće postati gospodarom nad svojim slabostima i žudnjama, i da nije Božanska sila ostvarila ovu Moju pobjedu, koja onda ne bi nikada mogla biti tražena od vas ljudi, da Sam Ja Osobno podbacio u borbi protiv zla i u borbi protiv požude (strasti, pohlepe). Zbog toga vi ljudi također možete ostvariti isto, zapravo, vi čak još imate Moju podršku, čim Me vi zazovete za pomoć, kao što Sam vam Ja to obećao... Nijedna kušnja nije prevelika, i kušač nikada nesavladiv, ako se vi poslužite Mojom milošću… Jer, zbog osnaženja vaše volje Sam Ja umro na Križu, što vam nedostaje u snazi i volji, to vi od Mene možete primiti, ako se želite izboriti protiv onoga koji je vaš neprijatelj, a čije je nadvladavanje bila najteža borba, koju Sam Ja izborio na Zemlji.

AMEN

<<< nazad