<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5201, 2 Rujan 1951

DAR GOVORENJA...

Bit će vam poklonjen dar govorenja, čim vi želite objaviti Moju Riječ, kako bi bližnje izbavili iz duhovne smrti. Vi ćete moći govoriti riječima koje nisu vaše vlastite, vi ćete moći govoriti s uvjerenjem, a ipak nećete trebati razmišljati što govorite, jer će to Moj Duh govoriti kroz vas, čim u vama gospodari Ljubavna volja da budete aktivni u Moje Ime i da donesete spasenje bližnjima. A što vi govorite, bit će puno mudrosti i svjedočit će o Meni i o Mojemu kraljevstvu, svakome tko je dobre volje... Vi ćete obavještavati o Mojoj Ljubavi, mudrosti i svemoći, i utjeha i nada će se moći uliti u srce svakog grješnika, vi ćete govoriti u Moje Ime i najavljivati buduće (događaje), kako bi ljude upozorili i opomenuli, ne kako bi njima prijetili ili im propovijedali Moj gnjev... Jer, ako vi govorite u Moje Ime, vaše riječi trebaju svjedočiti  o Mojoj Ljubavi, budući one moraju iznova probuditi Ljubav za Mene, vašeg Stvoritelja i Oca od vječnosti, Koji Svoju djecu zove u milosrđu i suosjećanju. Vi ćete moći govoriti s uvjerljivom moći, a svatko tko je dobre volje, mora i hoće također prepoznati Tko kroz vas govori, i podložiti se Mojoj Riječi… Jer, niste vi sami Taj Koji tu govori, nego vi sebe samo predajete, da Ja mogu kroz vas govoriti. Moj Duh djeluje u vama koji Mi želite služiti, kako bi izbavili bližnje. I Ja vas blagoslivljam i dajem vašim riječima veliku snagu... Ali, tko je podoban da Ja kroz njega mogu govoriti?... Jedino gdje Ljubav oblikuje srce, tako da je ono postalo posuda prihvaćanja Božanskoga Duha, jedino tamo Ja mogu djelovati, i pružiti dokaz Moje snage i slave. A po tome ćete vi prepoznati Moje istinske sluge, da oni mogu govoriti izravno, bez pripreme, da je samo jedno potrebno: želja u čovjeku da pomogne i spremnost bližnjega da dopusti da mu se pomogne, da tako bude prepoznatljiva želja za „davanjem - i primanjem“, tako da onda Ja Osobno mogu razdijeliti onome tko žudi Moju Riječ… tako da Ja Osobno mogu govoriti kroz usta čovjeka kojega Ljubav nagoni na to da pomogne bližnjima u duhovnoj nevolji. A ova Moja Riječ koja istječe iz usta Mojega sluge, imat će veliku snagu, ganut će slušatelja do dubine njegovog srca, past će na plodno tlo, budući su to Riječi odozgor, koje su pogodile njegovo srce, čiju snagu on ne može nikada izbjeći, čim je on sam dobre volje. Jer, gdje nailaze na otpor, tamo Moje Božanske Riječi utihnu u ušima, i ne ostave nikakav utisak, budući nijedan čovjek nije prisiljen protiv svoje volje prepoznati i prihvatiti Moju Riječ. Ali, blaženi oni koji su neumorno aktivni u Moje Ime, koji žele podučavati i pomagati jer ih Ljubav nagoni; blaženi oni koji Mi u svako doba srce i usta stavljaju na raspolaganje, da Ja kroz njih mogu govoriti... Blaženi koji sebe same oblikuju kroz Ljubav u posudu za primanje Mojega Duha... Jer, jedino oni su sposobni prenositi Moje Evanđelje, jedino oni su pravi navjestitelji Moje Riječi, koja je blagoslovljena Mojom snagom... oni su Moje prave sluge, kroz koje ću Ja uvijek i neprestano govoriti ljudima, ali naročito u vremenu Kraja, gdje će jedino Moja Riječ iz visine biti od uspjeha, gdje će Meni biti dovedeni jedino ljudi koji čuju Moj glas kroz usta Mojih pravih slugu... Ja ću njima u usta položiti prave riječi, i oni trebaju svjedočiti o Meni, tako da još uvijek budu spašene duše, koje su dobre volje.

AMEN

<<< nazad