<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4935, 15 Lipanj 1950

BOŽANSKA SNAGA... ŽIVA VJERA... ČUDESNO DJELOVANJE...


Neslućena snaga prebiva u vama, koju vi samo trebate otkriti (razviti), kako bi mogli ostvariti sve što želite. Vi ste, kao od Mene proizašla stvorenja, dio Mene, i zato morate također nad svim raspolagati, što vas čini prepoznatljivima kao Mojom djecom; vi morate, poput Božanskih bića, biti prožeti svjetlom i snagom, čim se vi sami osjećate kao Moja djeca. Vi to jeste, iako toga niste svjesni, a to je zato što ste vi željeli raskinuti vezu sa Mnom, koja stoji nerazrješiva između nas, vi ste se stoga duhovno razvezali od Mene, tako u svojoj svijesti izvršili odvajanje od Mene. Vi međutim unatoč svemu ostajete  ono što jeste, i jedino trebate iznova uspostaviti vezu sa Mnom, kako bi mogli djelovati u svoj snazi i moći, kakvo je bio vaše izvorno određenje. Ova svjesnost drijema u vama, no može se probuditi, čim ste vi dobre volje i prakticirate Ljubav... Ljubav je jedino sredstvo da dospijete u vaše izvorno stanje, Ljubav iznova uspostavlja vezu od vas k Meni, Ljubav vas stavlja u stanje spoznaje, i stoga ste vi također svjesni što ste vi, i u kakvom odnosu stojite i trebate stajati sa Mnom. Ljubav također omogućava da vjera u vama postane živa, a onda je vama moguće osjetiti se poput Moje djece, i vaše biće koje je do tada vlastitom voljom postalo nebožansko, iznova preobraziti i zasjati u najčišćoj Božanstvenosti, kako bi postali Moja slika i prilika, te onda također mogli u punoj snazi obaviti ono što namjeravate. Vi ste Božanski proizvod, i nikada ne možete poreći (odreći se, zanijekati) vaše izvorno biće; no, vi ste sami mogli svojom voljom uzeti drugi oblik, tako da prikrijete Božansko u vama, i vi ste kroz to postali slabi i nemoćni, slijepi u duhu i bez ikakve spoznaje. To međutim nije vaše vlastito biće, nego samo prihvaćeno, prividno stanje, za čije otklanjanje Ja primjenjujem sva sredstva, što se međutim može dogoditi samo u mudrosti, da vi sami dođete do spoznaje što ste vi bili, što vi jeste, i što vi trebate postati, i da se u slobodnoj volji potrudite postići cilj, stanje savršenstva, koje vas stavlja u posjed neslućene snage i najjasnijeg svjetla, tako da ste vi i na Zemlji već u stanju sve ostvariti, da vi na Zemlji već možete vršiti čuda, ako vi to uzmete ozbiljno s preobrazbom vašeg bića, ako vi živite u Ljubavi, kroz to dođete do žive vjere, i onda svjesno u povezanosti sa Mnom koristite vašu snagu, kao što je i Moja volja... (15 Srpanj 1950) Onda ćete vi, u vjeri u Moju Ljubav i milost, također biti u stanju vršiti čuda, vi ćete na neki način koristiti vašu snagu na blagoslov bližnjih, zaklinjući Moju podršku, ali u svjesnosti punine snage koja omogućava da vam sve uspije. Kao dio Mene, i vi posjedujete Božansku snagu, koju vi možete bezgranično povećati kroz vašu vjeru. Ali, to je već znak sjedinjenja sa Mnom u slobodnoj volji. Vaše prebivanje na Zemlji je onda potrebno još samo poradi bližnjih, vi sami ste postigli stupanj potreban za ulazak u svjetlosne sfere, i vaše djelovanje će otuda biti samo svjedočanstvo za nevjernike ili one slabe vjere. Vi ste Božja djeca, no vi najprije ipak morate nanovo steći pravo djeteta, budući ste ga se dobrovoljno odrekli. Dakle, dok god ste bez snage, vi još stojite pod teretom nekadašnjeg grijeha želje za odvajanjem od Mene. Zapamtite da vi još niste postigli cilj na Zemlji, dok god vam nedostaje ova snaga, što zaista može biti još samo nedostatak vjere, koja najprije oživljava kroz Ljubav. Ljubav i vjera vam stoga nedostaju, a odstraniti ovaj nedostatak treba biti vaš zadatak, vaše stalno nastojanje i vaša najdublja (najiskrenija) žudnja. A ukoliko vi sebe Meni povjerite u molitvi, ako vi Mene molite za osnaženje vjere i produbljivanje Ljubavi, Ja ću stajati uz vas i ispuniti vas snagom za znak da ste vi Moja djeca, koju Ja ljubim od početka i ljubit ću do u svu vječnost. Vama će sve uspjeti u vjeri u ovu Moju beskrajnu Ljubav za vas. A ako vi sada promislite da vaša vjera, koja omogućava ostvarivanje čuda, također može izbaviti bližnje iz najdublje duhovne nevolje, onda vi znate da je to Moja volja kada vi koristite vašu snagu kako bi probudili ili oživili vjeru bližnjih, da je to Moja volja kada u Posljednjem vremenu djeca snažne vjere istupaju za Mene i Moju Riječ, i svoj govor potkrijepe (potvrde) sa znakovima snage vjere, onda vi znate i to, da Ja blagoslivljam svakoga tko je tako aktivan za Mene, da svjedoči Mene i Moju snagu, tko u Moje Ime vrši čuda na bolesnima i slabima, na ljudima koji su u velikoj tjelesnoj nevolji (potrebi), ali dopuštaju izvanredno djelovanje na sebi, kroz vjeru u Mene, premda slabu. U Posljednjem vremenu Ja tražim snažne potpornje na Zemlji, kao protusnagu za djelovanje Sotone, koji želi iskorijeniti svaku vjeru, i koji nalazi otpor u ljudima snažne vjere, koje on ne može pobijediti... Ja trebam svakoga tko dopušta da kroz njega protječe Moja snaga, kako bi očito (javno) svjedočio o Meni i Mojemu kraljevstvu, koje nije od ovoga svijeta.

AMEN

<<< nazad