<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4932, 12 Srpanj 1950

BOŽJA VOLJA: VRŠENJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI...


Moja volja je tako jasno prepoznatljiva iz Moje zapovijedi Ljubavi za Boga i za bližnjega. U tome je sadržano sve što vi trebate činiti i ne činiti, i ako vi stoga ispunjavate ove zapovijedi, vi idete prema savršenstvu. Jer, onda vi ne možete niti opet griješiti, niti ostati u starom grijehu, koji se sastoji od toga da ste se vi dobrovoljno udaljili od Mene, tako Meni uskratili Ljubav, i zato također pali u nemilosrdnost (ne-Ljubavnost, okrutnost) prema svim iz Mene proizašlim stvorenjima. A, ako vi vršite Moje zapovijedi, vaša Ljubav za Mene znači ponovno sjedinjenje sa Mnom, i prožimanje Mojom Ljubavnom snagom, tako da ste vi opet u nekadašnjem stanju svjetla i snage, tako da stojite u najpotpunijoj spoznaji, i možete stvarati i oblikovati prema vlastitoj volji… tako da ste vi sada iznova savršeni, odnosno iznova ste se oblikovali u Božanska bića, koja ste izvorno bili. I zato vi ljudi najprije morate znati o Mojoj volji, kako bi vi mogli prema tome živjeti, da postanete blaženi. Moja volja vam treba biti predstavljena, i zbog toga vi morate slušati Moju Riječ koja vam jasno i razumljivo otkriva Moju volju. Moja Riječ vas upoznaje sa Mojom zapovijedi Ljubavi, sa svim vašim dužnostima naspram Mene i bližnjih; Moja Riječ vam objašnjava o vašoj udaljenosti od Mene, ako vi nju sami ne nastojite umanjiti; Moja Riječ vam daje znanje o Mojoj Ljubavi, milosti i milosrđu, o Mojoj mudrosti i svemoći, tako da se u vama može zapaliti plamen Ljubavi za Mene, čim samo imate srce voljno ljubiti. Moja Riječ vam također predstavlja vaše bližnje kao Moju djecu, s kojima se vi stoga trebate suočiti kao braća, kojima vi također trebate pokloniti vašu Ljubav, želite li vi ispuniti Moju volju. Moja Riječ vas upozorava i opominje, i obraća vam pažnju na posljedice pogrešnog načina života, načina života bez Ljubavi, u nepoštivanju Mojih zapovijedi. Vi morate prihvatiti Moju Riječ, želite li postati blaženi. Ipak, u kojem obliku vam dolazi Moja Riječ, neka je to Moja briga, vi samo budite voljni prihvatiti ju kada vam ju Ja ponudim, budući jedino kroz Moju Riječ vi možete saznati Moju volju, i jedino kroz ispunjavanje Moje volje postati blaženi.

AMEN

<<< nazad