<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4871, 31 Ožujak 1950

SJEDINJENJE SA BOGOM – CILJ LJUDSKOG BIĆA...

(Matej 5:48)


Vaš cilj treba biti sjedinjenje sa Mnom... Da li znate što znači biti kao jedno sa vašim vječnim Ocem? Biti sposoban stvarati i oblikovati poput Njega u snazi i mudrosti i biti sposoban neprestano raditi za i dalje nesavršene duhove? I biti vječno sretnim?

Vaš će vam prošli život izgledati kao loš san koji vas, međutim, više neće plašiti nego će vam jedino dopustiti shvatiti Stvoriteljevu ljubav za Njegove žive tvorevine, koja vas je vodila kroz beskonačno mnogo stadija sazrijevanja/usavršavanja. I u realizaciji onog što ste sada u kraljevstvu svjetla, vi ćete puni zahvalnosti i ljubavi gledati prema Meni, Koji Sam vam sada blizu i podarujem vam blaženstava bez mjere.

Biti ujedinjen sa Mnom znači biti savršen, baš kao što ste bili u početku prije nego ste postali grešni. Postići ovo savršenstvo je najviši cilj ljudskog bića na Zemlji, budući je ono preduvjet za blaženi život u svjetlu. A jedino sredstvo da bi ga se postiglo jeste ljubav, koja konzumira sve nesavršeno i oblikuje za svjetlo prijemčivu i božansku dušu koja će biti sposobna prihvatiti Moje zračenje i, jednom kada je njime dodirnuta, će osjećati neopisivo blaženstvo. Prijenos Moje ljubavi u biće je blaženstvo u malome i time povlastica savršenog bića koje više nije odvojeno od Mene nego se potpuno ujedinilo sa Mnom.

Prenošenje snage, međutim, uključuje sve drugo... realizaciju istine, svjetlo i snagu, tako da će se biće prema tome kretati unutar mudrosti i koristiti snagu koja utječe na ispravan način, da će ono tako, u skladu sa Božjom voljom, biti sposobno stvarati i davati život onome što je stvorilo. Otud biće stiče/zadobija potpuno pravo sinovstva (bogočovještva), ono ne poznaje granica, ono zna sve, i njegova snaga mu omogućava raditi u skladu sa Mojom voljom, koja je sada njegova vlastita volja, tako da će svaka aktivnost pružati užitak biću budući ono radi za Mene i pronalazi bogatu nagradu u Mojoj ljubavi. Biće čezne za Mojom ljubavlju i neprestano ispunjava njegovu čežnju, i njegova sreća ne poznaje ograničenja.

Sjedinjenje sa Mnom se jedino može ostvariti kroz ljubav, budući je ljubav najučinkovitija vatra koja otapa svu tvrdoću, pročišćava sve nečisto i razjašnjava svaku nejasnoću... ljubav je činbenik koji u isto vrijeme oslobađa i vezuje... Ona oslobađa pritisak tjeskobe/tlačenja, okova/sputavanja grijeha, i ona formira vezu između živih tvorevina i Mene, koja ostaje nerazloživa za cijelu vječnost... I jednom kada je čovjek formirao vezu sa Mnom on će ostati povezan sa Mnom, jer čim je Moja snaga ljubavi potekla kroz njega on neizbježno postaje Moje vlasništvo koje Ja nikada više neću prepustiti Mojemu neprijatelju. Svatko tko uspije sebe odvojiti od Mojega neprijatelja je već postao Moj Vlastiti i dokazao je sebe kao Moje dijete i sada je uvijek u stanju biti neprestano u blizini Oca, Koji ga više nikada opet neće protjerati iz Svojeg prisustva.

AMEN

<<< nazad