<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4776, 9 Studeni 1949

BOŽJA PLAĆA ZA NJEGOVE SLUGE NA ZEMLJI…

Kraljevsku plaću će iz duhovnog kraljevstva primiti onaj tko je na Zemlji služio u Ljubavi i poniznosti. On će smjeti vladati u Mojemu kraljevstvu, a njegova moć i snaga će postići sve što njegova volja nastoji. On će ovladati beskraj sa svojom voljom, budući mu sa Moje strane nisu postavljena nikakva ograničenja, i Moja snaga mu stoji neizmjerno na raspolaganju. A ipak će njegova volja uvijek biti određena jedino Ljubavlju, a njegova neograničena snaga i moć su rezultat njegove Ljubavi. I zato je njegova moć vladanja jedino beskonačno blaženstvo za njega samoga, kao također i za bića na koje se odnosi njegova Ljubav. Ja ću njihovo služenje kraljevski nagraditi… vi ljudi ne možete shvatiti ovu izjavu, jer za vas su dobro zemaljska dobra, slava i čast, nikada međutim nebesko blaženstvo i njegova dobra, koje nijedno ljudsko oko nikada nije vidjelo, i nijedno ljudsko uho nikada nije čulo. A ova dobra pripadaju onima koje Ja nagrađujem za njihovu volju, da Meni služe na Zemlji u posljednjem vremenu prije Kraja. Ipak, vi Mi ne trebate ponuditi vaše služenje zbog naknade, nego vas jedino Ljubav treba odrediti, Ljubav za Mene i bližnje. Jer, samo sa ovom Ljubavlju u srcu vi ćete moći izvršiti ono što sam vam Ja postavio za zadatak. Jedino Ljubav vas oblikuje u sluge kojima Ja obećavam kraljevsku nagradu za njihov gorljivi rad, koji se sastoji u tome da također i bližnje potiču na život u Ljubavi, i uvedu ih u Moju Riječ, u vječnu Istinu, koja može biti stečena jedino kroz Ljubav. Njihov zadatak se dakle sastoji u tome da Mene njima obznane kao Oca i Stvoritelja od vječnosti, tako da oni sami požure k Meni u slobodnoj volji. Njihov zadatak se sastoji u tome da ih poduče, i to kroz prenošenje Moje Riječi koju Ja Osobno vama dovodim odozgo… Vi ju trebate primiti i razdijeliti dalje, a ovo služenje vam Ja želim nadoknaditi u nenadmašnoj mjeri. Ja vas želim učiniti blaženima, a sve što vam Ja nudim, treba biti okrunjeno Mojom Ljubavlju za kojom ćete vi stalno žuditi, i koja će vam uvijek i stalno davati ispunjenje, i tako vas učiniti neizrecivo blaženima.

AMEN

<<< nazad