<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4763, 22 Listopada 1949

DUHOVNI VIDJEOCI …. UČITELJI I SAVJETOVATELJI BLIŽNJIH ….

Onaj kome je otvoreno duhovno oko, taj vidi kroz materiju, za njega nema forme koja bi bila neprobojna (nemoguća za prožeti), isto tako, za njega nema udaljenosti i on se proizvoljno može prebaciti svugdje, da bi svugdje promatrao duhovno djelovanje, koje je vidno samo onome koji je postigao jedan određeni stupanj zrelosti. Tko može vidjeti duhovno, taj onda i bližnje u skladu sa Istinom može učiti o biti stvaranja, o aktivnosti svega onoga što je kao Božansko djelo stvaranja ljudima vidljivo. On može percipirati život naizgled mrtve materije kao i onaj biljnog i životinjskog svijeta, koji je inače ljudima skriven, pa će stoga njima biti nevjerojatno to kako je duhovno u svakoj formi silno aktivno.

No onaj koji duhovno vidi (ima moć duhovne vizije) prevladava granice koje je Bog postavio smrtniku, onaj koji duhovo vidi, vidi duhovno područje onako jasno kako vidi ovu Zemlju, on se uvijek može prebaciti u stanje gdje mu sve stvari postaju očite, pa se tako njegovo znanje umnaža, i njegova Ljubav neizmjerno uvećava. No on sa bližnjima ne može podijeliti sve što vidi, pošto je puno toga nemoguće za prenijeti, jer taj koji duhovno vidi u svojoj duševnoj zrelosti vidi nešto što bi bližnjim ljudima, ako bi se željelo objasniti, bilo neshvatljivo, pošto je to nemoguće usporediti i sa čim na Zemlji.

Dakle taj koji duhovno vidi postigao je duševnu zrelost koja mu omogućava da ugleda više nego što je to shvatljivo ljudskom razumu, radi čega on kod bližnjih ne nailazi na vjerovanje, ali on sam dobiva puno za svoju dušu. Jer svaki čin duhovnog gledanja je duboko i intimno povezivanje sa duhovnim kraljevstvom, koje za dušu nikada ne ostaje bez rezultata, jer ona upija daleko više negoli oko onoga koji duhovno gleda, ona se sa svjetlosnim bićima može sporazumjeti i od njih prima velike mudrosti, koje razumu čovjeka ostaju skrivene. 

I zato je to stanje duševne zrelosti koje najavljuje skori kraj čovjeka, jer tko jednom može duhovno gledati, njegova duša može napustiti tijelo i lako ući u duhovo kraljevstvo, on je već na Zemlji dospio do zrelosti i više mu nije potrebno sazrijevanje, jedino što mu bližnjih radi može biti dano još određeno vrijeme na Zemlji, jer taj koji duhovno vidi za svoje bližnje je učitelj i savjetovalac, i njegovim iskustvima se može vjerovati, pošto on vidi i čuje više nego svaki drugi smrtnik, pošto njegova duša u svako doba može napustiti tijelo kako bi u duhovnom kraljevstvu uvijek iznova primala nove utiske ….

AMEN

<<< nazad