<<< nazad

Bertha Dudde, br.  4732, 4 Rujna 1949

SJEDINJENJE DUŠE S DUHOM ….

Pazite na to da vam duša sazrijeva, kako bi se Duh u vama mogao sjediniti s njom, tj. kako bi joj se mogao javljati i vršiti utjecaj na nju u skladu s Mojom voljom. A vaša duša sazrijevati će kad se trudite živjeti u Ljubavi, dakle činiti sve što je dobro, kad se borite protiv svojih grešaka i slabosti, kad se trudite biti savršeni. Već je volja dovoljna da Duh u vama postane djelatan tako što će duši objavljivati što treba činiti …. tako da duša dakle u skladu sa osjećajem teži tome što je Moja volja. Što je viši stupanj zrelosti duše, toliko razumljiviji će biti izražaji Duha.  

Razmišljanje, osjećanje i htijenje čovjeka biti će usmjereno duhovnome, tj. čovjek se više bavi svojim unutarnjim životom, razvojem svog duševnog stanja naviše, nego zemaljskim mislima. A sve to je djelovanje Duha u čovjeku, koji vrši svoj utjecaj na dušu, koja se onda sjedinila s Njim i dâ se privlačiti prema gore. Jer Duh u čovjeku Moj je udio, i posljedično tome On može jedino voditi k Meni, On traži sjedinjenje s Očevim Duhom, do kojeg međutim dolazi tek onda kad je duša spremna za to, kad čovjek putem Ljubav-nog života probija barijere koje su ga dotada razdvajale od Mene. 

Duša, razmišljanje, osjećanje i htijenje čovjeka mora bez prisile poći putem k Meni, tada ona u sebi budi duhovnu iskru u život. A onda počinje njegovo djelovanje i nikada bez uspjeha …. Kad ste vi ljudi to postigli, onda Duh u vama više neće dati mira, On će se uvijek i uvijek nanovo truditi utjecati na dušu da ga sluša …. tj. čovjek se tada više neće kretati bez razmišljanja, nego će se ozbiljno pozabaviti sa svojom sudbinom nakon smrti, razmišljati će o svrsi svoga zemaljskoga života, žudjeti će za tim da bude u Istini i tražiti će prilike gdje će mu Ona biti pružena …. Njegova osjetila će biti usmjerena duhovno ….

E tome trebate prvo stremiti, da duhovnoj iskri u sebi date vlast nad vama, što se opet može dogoditi jedino putem ozbiljne volje za savršenošću. Kakva vam je volja, takvo je i njeno djelovanje …. Ako je volja usmjerena k Meni, onda će ona sigurno i voditi k Meni, i vi ćete to osjećati u smjeru svojih misli, koje se sve više i više bave duhovnim (temama), pošto to duši čini dobro, tako da je ona voljno poslušna Duhu. 

Trudite se svi da postignete to stanje, tako da se Duh u vama može izraziti, tada ćete zabilježiti veliki napredak u vašem razvoju. Jer kad se duša prepusti utjecaju duhovnoga, sasvim je izvjestan razvoj prema gore, onda vas to što je Moj udio privlači k Meni, tad se vi spajate sa Mnom, i ispunili ste zadatak vašeg zemaljskog života kad je došlo do sjedinjenja sa Mnom ….

AMEN

<<< nazad