<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4628, 2 Svibnja 1949

UČINAK BOŽJE RIJEČI NA ČOVJEKA ….

PRETHODNO DUBOKO POVEZIVANJE ….

Moja Riječ vas mora doticati dobro i mudro kako biste Ju prepoznali kao Moju Riječ, jer ako Sebe izražava Sama Vječna Ljubav, onda iz Nje i teče Ljubav, tako da se Ja objavljujem u mudrim objavama, koje vam trebaju pomoći da Me spoznate i opet uzljubite. Stoga vas Moja Riječ mora dojmiti dobro i mudro da bi bila prihvaćena kao Moja Riječ. I vi ćete to po osjećaju prepoznati …. s Mojom Riječju prepoznati ćete i Moju prisutnost, neće vam se činiti drugačije nego da vam govorim Ja Sâm, i onda znate da je živa Riječ uz vas i da je veza od vas s Njom uspostavljena.

Tko ima Moju Riječ i ne prepoznaje Ju, on Ju samo čita očima i razumom …. tj. on se prethodno ne stavlja u stanje povezanosti sa Mnom, i onda mu Ja ni ne mogu biti prisutan, i Moja Riječ je tad samo slovo bez života. Tomu mora prethoditi intimno obraćanje Meni, čovjeka mora ispunjavati žudnja da čuje Mene Samoga, inače Me srce ne može čuti, pa onda i Riječ, Koja prilazi čovjeku kao Moja Riječ, kod njega ostaje bez učinka. No ako mu živo govori, dobrota i mudrost toga što mu dopire do uha biti će mu sâmo otkrovenje Moje mudrosti, i on nema ni najmanje dvojbe da sam mu se obratio Ja Sâm. 

Ali ne obraćam se svim ljudima u obliku dubokog znanja, nisu svi ljudi sposobni prihvatiti učenja puna mudrosti, no uvijek su to Ljubavi pune riječi koje dopiru do uha onoga koji Me želi čuti. Ja uvijek pomažem i savjetujem, i putem objavljivanja Moje volje pokazujem put koji vodi u kraljevstvo nebesko. A kako jedino Ja Sâm poznajem taj put i vama ljudima uistinu mogu dati pravu informaciju, tako je Moja Riječ čak i onda kad ne sadrži duboka učenja uvijek za prepoznati kao mudra i dobro-opravdana, jer čak i najjednostavnija učenja moraju biti smislena i svrhovita, inače ne mogu imati Mene Samoga kao izvor, jer ne bi dokazivale Mene Koji sam Sâm prisutan u Riječi.

Vi ćete to osjetiti i tome osjećaju možete sa sigurnošću vjerovati, jer ono što vam dajem, od vas i treba biti prepoznato kao Moj dar. I možete biti sigurni u to da Moja Riječ koja vam dolazi iz visina, u sebi sadrži tu snagu koja kao Božansko zračenje ljudskom srcu daje osjećaj Moje blizine, samo ako čovjek u intimnoj povezanosti sa Mnom u sebe prima Moju Riječ. Ako želite da vam se obratim, onda i slušajte Moju Riječ i znajte da je to Moja Riječ …. no ono što nema Mene kao izvor, neće vam se ni činiti zadovoljavajuće, nedostajati će mu dobrota i mudrost, i u vama će buditi volju za odbijanjem, ako ste Mi predani ….

AMEN

<<< nazad