<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4515, 17 Prosinca 1948

UVJETI ZA PRAVE PREDSTAVNIKE BOGA: DJELOVANJE DUHA I ZNANJE USKLAĐENO S ISTINOM ….

Tko se želi zvati Mojim predstavnikom na Zemlji, taj mora podučavati svoje bližnje, u skladu sa potpunom Istinom. Znači on ju i sâm mora posjedovati te od Mog Duha putem Moje Riječi biti uvedem u Čistu Istinu. On ne može naučavati ako sâm nije obuhvatio smisao, ako mu nije potpuno razumljivo kako je za shvatiti Moju Riječ, koja je jedino za shvaćati na duboko duhovan način. On dakle iznutra mora biti tako u odnosu prema Meni, da Ja Sâm putem Mog Duha mogu u njemu djelovati, tek tada je on pravi predstavnik Mog Imena, tad on može biti aktivan za Mene i Moje kraljevstvo i djelovati na blagoslov bližnjih na Zemlji. 

No nije dovoljno ako Mi čovjek govori: “Gospodaru, Gospodaru ….” (Matej 7:21)  ako Me doduše prizna(je) ustima i svoju povezanost sa Mnom želi izraziti putem riječi …. Ja gledam jedino na srce, kroz koje prodiru Moje oči i ne ostaje Mi skriven niti najmanji kutak. Ja znam za svaku misao čovjeka pa odatle znam i za najintimniji duševni život svakoga koji se naziva Mojim predstavnikom na Zemlji …. I Ja u skladu s Mojim redom od vječnosti ne mogu odustati od uvjetā koje sam postavio za djelovanje Moga Duha u čovjeku.

Ja ne mogu prosvijetliti razmišljanje onoga koji se nije oblikovao za prijem Moga Duha; taj će uvijek biti u neznanju, Moja će mu Riječ biti i ostati nerazumljiva, te s obzirom na to neće moći biti prikladan kao učitelj svojih bližnjih, dokle god on nije uspostavio intiman spoj sa Mnom putem djelovanja u Ljubavi, koje onda za sobom povlači i djelovanje Duha. A budući da Ja mogu gledati kroz ljudska srca, Ja Si odabirem prikladna srca koja su pogodna za prijem Moga Duha, i u njih ulijevam Istinu ….  

Ja Osobno ih obrazujem kao učitelje, budući da je hitno potrebno da ljudi budu prosvijetljeni, da im se dostavi Moja Riječ u najčistijem obliku, da nađu Istinu, ako ju traže. A uz Moje prave predstavnike na Zemlji Ja ću uvijek biti s Mojom snagom, tako da oni mogu naučavati bez oklijevanja i uvijek su aktivni u Mojoj volji. Istinu treba širiti, i Ja blagoslivljam svakoga tko doprinese tome, tko se oblikuje tako da Ja Sâm mogu djelovati kroz njega …. tako da je on uistinu Moj predstavnik koji može propovijedati Moju Riječ i ljudima objaviti Moju volju donoseći time svjetlo svim ljudima koji se kreću u tami a žude svjetlo ….

AMEN

<<< nazad