<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4324, 6 Lipanj 1948

DUHOVNO VOĐENJE... ISTINA ODOZGOR...

Vi ljudi trebate stalno vođenje, želite li stići do cilja. Vaš cilj je duhovni razvoj, postizanje stupnja savršenstva, vaš cilj je sjedinjenje sa Mnom, koje možete postići jedino promjenom u Ljubav. Prema tome, vi morate biti usmjereni na pravi put, koji osigurava vaš uzlazni razvoj, koji vas približava savršenstvu, a time i Meni, Koji se mogu sjediniti samo sa savršenim bićima. Vi doduše možete i sami postići cilj, ako imate dobru volju, ako vas nagoni iznutra na Ljubav-no djelovanje. Onda vi ne trebate zemaljskog vođu, jer onda ćete vi biti ispravno vođeni kroz glas Duha, koji vas uistinu ispravno podučava. No, ljudi koji su samo mlaki u Ljubavi, koji još nisu prožeti žarom Njenog ognja, ne čuju ovaj glas, oni ne znaju put prema gore, te otuda trebaju vođe, koji će ih uputiti na pravi put… oni trebaju učitelje, koji ih ispravno podučavaju o Mojoj volji, o Mojim zapovijedima, i o njihovom zemaljskom zadatku. Oni moraju biti ispravno podučeni… Ako sam Ja sjedinjenje sa Mnom postavio ljudima kao najviši cilj, onda to mora biti i Moja volja i Moje nastojanje da pustim ljude da pronađu put, koji ih vodi bliže cilju, te stoga Ja moram svakom čovjeku pružiti priliku da stekne znanje o uvjetima i Mojoj volji. Ja njima moram dati priliku da budu upućeni u Istinu, stoga uz njih postaviti učiteljske snage, koje su sposobne širiti Istinu u skladu s Mojom voljom. S druge strane, Ja također ljude ne mogu spriječiti da, zahvaljujući njihovoj slobodi volje, odbace Istinu i prisvoje neistinite ideje, radi čega Ja također nikada ne interveniram ometajuće (blokirajuće), kada je Moje Čisto Učenje deformirano od strane onih koji vrše učiteljsku aktivnost, budući Ja ne prisiljavam ljudsku volju. Ja jedino želim razjasniti, kome se treba obratiti kao duhovnom učitelju, i kada je ljudima potreban duhovni učitelj...

Cijelo čovječanstvo hoda u tami i nužno potrebuje dovođenje svjetla. Svjetlo međutim može proizlaziti jedino iz Vječnog Svjetla, u ljudskom srcu je mračno dok god Ja u njemu još ne mogu upaliti svjetlo, dok god u njemu nije vatra Ljubavi, koja zrači jasno svjetlo. Svjetlo stoga može doći jedino iznutra, ono mora biti upaljeno kroz Ljubav, onda je čovjek mudar i stoji u Istini. Posljedično se ispravno, istinito znanje nikada ne može naučiti, stoga biti izvana doneseno u čovjeka, nego u čovjeku jedino mora  biti probuđena Ljubav, tek onda on može ispravno, njemu izvana preneseno znanje prepoznati kao Istinu i prihvatiti ga. I stoga je služba vođa na Zemlji ograničena jedino na to da ljude poduči Ljubavi, a to je zadatak onih, koji u svijetu stoje kao duhovni vođe, koji imaju volju da ljude usmjere na put, koji vodi k Meni. Ukoliko se oni stave Meni na raspolaganje za ovaj zadatak, Ja ću ih blagosloviti i njihovim riječima dati snagu, da to ne ostane bez učinka na ljude. No, Istina će također ljudima biti prenesena direktno odozgor, ako se jedan voljni čovjek, koji živi u Ljubavi izjasni spremnim da prihvati Istinu i prenese je u svijet. Jedino njih se treba osloviti kao duhovne vođe, koji su pozvani ljudima pokazati pravi put do Mene. Jer, ovi su pozvani od Mene Osobno. Dovođenje Čiste Istine odozgor se događa na način da je to za bližnje neobjašnjiv proces, da stoga može biti prepoznata izvanredna sila. Sada, ono što crkveni vođe zastupaju i podučavaju, mora stajati u potpunom skladu sa na Zemlju odozgor dovedenim znanjem, to mora zapravo potjecati iz Izvora, i uvijek se mora Riječ dovedena odozgor postaviti kao mjerilo (kriterij), kada se pojave odstupanja. Onda se i crkveno vodstvo treba priznati, i kao takvo je i blagoslovljeno od Mene. No, Ja zahtijevam ovo podudaranje, inače Ja moram odbaciti svako učenje koje odstupa od Čistog, od Mene prenesenog Učenja. Ja ne mogu činiti ustupke tamo gdje se to tiče Čiste Istine, kao što Ja međutim nikada ne odustajem da Sebi Sam pronalazim Moje sluge, da ih podučavam i izgrađujem za učiteljsku aktivnost, budući je nužno potrebno ljudima dovesti Istinu. Ja ću uvijek priznati crkvene vođe, ako oni propovijedaju Istinu, kao što Ja međutim neću šutke podnositi razdjeljivanje obmanjujućeg učenja onima koji traže Istinu. Ja poštujem slobodnu volju, no Moja je volja također aktivna, i nastoji poravnati tamo gdje ljudska volja griješi. Ja radim protiv toga, suprotstavljajući Čistu Istinu zabludi, postavljajući nositelje Istine nasuprot onih koji odmiču u zabludi, i nju nastoje širiti. A svaki pojedini čovjek se može slobodno odlučiti... Unutarnji poriv za Istinom njemu također osigurava dovođenje Istine, dok lijeni, potpuno ravnodušni čovjek, ostaje slijep u duhu unatoč crkvenim vođama, jer Istina želi biti tražena, kako bi se pustila pronaći.

AMEN

<<< nazad