<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4316, 28 Svibnja 1948

STAPANJE DUHA SA DUŠOM PUTEM LJUBAVI ….

U stapanju sa Mnom nalazite najvišu sreću. Duhovna iskra u vama nastoji se spojiti sa Duhom Oca od vječnosti, no ona je od duše i tijela priječena pri toj vezi, dokle god su oni još svjetovno usmjereni, znači dok je njihovo nastojanje suprotno duhovnom nastojanju. Tada je duša jača od duha utoliko da duh ne djeluje prisilno, nego dopušta da duša odlučuje a on se povlači. Tako da za početak za isto nastojanje mora biti zadobivena duša, ona se mora u potpuno slobodnoj volji priključiti duhu sa njegovim žudnjama, tek onda može djelovati duh u čovjeku, i tek onda se uspostavlja veza čovjeka sa Mnom. 

A povezivanje duše sa duhom je posljedica djelovanja Ljubavi. Izvršiti djelo nesebične Ljubavi prema bližnjemu prije svega je okretanje od svijeta, tj. dobrovoljno odustajanje od nečega što pripada svijetu, ako se pri tom djelu Ljubavi radi o dijeljenju zemaljskih dobara. No ako se radi o uslužnoj djelatnosti druge vrste, onda samoljublje neprestano stupa u drugi plan, a to je čin svjetovnog odustajanja, trenutak integracije duše u volju duha koji dušu potiče na djela Ljubavi. Ako je duša poslušna duhu, onda je on nju za sebe zadobio, a onda može doći i do sjedinjenja sa Mnom, Koji se nalazim u najužoj povezanosti sa duhovnom iskrom, jer ona je Moj udio i ostaje Moj udio vječno. Onda se znači putem Ljubavi Meni opet natrag vraća nešto što se do sada nalazilo izvan.  

Uvijek iznova Ja želim da ljudi shvate zašto Ljubav nikada ne može biti isključena pri razvoju duše prema gore; uvijek iznova Ja im želim objasniti koliko djelovanje u Ljubavi ima utjecaja na spajanje duše sa duhom i time sa Mnom, i uvijek iznova želim im učiniti jasnim važnost stapanja sa Mnom, duhovni brak, i pokloniti im blaženost već na Zemlji, koju to sjedinjenje povlači za sobom.

No čovjek je previše zemaljski nastrojen i cijeni samo opipljiva dobra i ona koja se postižu na Zemlji; a duhovna dobra on zanemaruje, pošto ne vjeruje u život duše nakon smrti i pošto tek ta vjera čini da on svjesno teži duhovnom blagu. Pa i pored toga Ja ne odustajem i u Riječi ću uvijek iznova govoriti ljudima i uvijek ću ih iznova upućivati na to da teže sjedinjenju sa Mnom. Jer, u stadiju čovjeka duhovno u njemu je sposobno za spoznaju, ali je samo njegova volja odlučujuća za to koliko on iskoristi tu sposobnost spoznaje. A tu volju Ja ne prisiljavam, ali joj pomažem da se odluči ….

AMEN

<<< nazad