<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4307, 20 Svibnja 1948

"ŽELIM DA POSTANETE BLAŽENI ...."

Ja želim da postanete blaženi …. Moj cilj nije zemaljska blaženost, jer zemaljski život je pre-kratak spram vječnosti. A namijenjen vam je vječni život u blaženosti, i taj vječni život treba vam biti nagrada za vašu probni ispit na Zemlji. Ništa više na Zemlji ne treba vam se činiti žudnje vrijedno, vaš pogled treba biti usmjeren na život nakon smrti, i ako vi lakog srca možete dati sve (odustati od svega), zreli ste za vječnost. Srce se mora moći odvojiti od zemaljskoga, ne prisiljeno, nego dragovoljno morate moći žrtvovati što vam je drago na Zemlji, cijelim srcem i cijelom dušom morate težiti onome što pripada duhovnom kraljevstvu, blagu koje vam zemaljski svijet ne daje, koje vam nitko drugi ne može ponuditi nego samo Ja, a koje vam Ja i dajem pošto vas želim učiniti blaženima.

Naučite cijeniti duhovna blaga a prezirati zemaljska blaga …. i budite sigurni da vam Ja od zemaljskih blaga dostavljam ono što trebate da biste mogli ispuniti vaš zemaljski zadatak. Potpuno se predajte Meni, i Ja ću se (po)brinuti za vas na svaki način, zemaljski i duhovno ću vas opskrbiti i neću dopustiti da gladujete, no kako biste postali blaženi vaša duša prije svega treba duhovnu hranu, koja joj osigurava život u vječnosti.

Vi ljudi stavljate zemaljske potrebe na prvo mjesto i vjerujete da ne možete opstati bez pretjeskobne brige …. No Ja znam da vam puno više nedostaje duhovna skrb, a njoj morate sami težiti, pošto ju Ja vaše slobodne volje radi ne mogu nametati. Zemaljska hrana i zemaljsko piće održavaju vaše tijelo uvijek samo kratko vrijeme i ne mogu nikada produžiti zemaljski život ako vas Ja opozovem sa Zemlje. S druge strane, duhovna hrana vam osigurava vječni život …. A ono od duhovne hrane što ste jednom primili, nikada neće propasti ili ostati neučinkovito; vi to nosite sa sobom u vječnost i na tome gradite vaš život.

Kako bi vječno mogli živjeti u blaženosti morate i izvoditi jednu aktivnost koja usrećuje i stoga vam je potreban kapital s kojim možete raditi, koji možete dijeliti potrebitima, potrebno vam je duhovno bogatstvo koje se ne umanjuje nego neprestano uvećava što ga više dajete. A to duhovno bogatstvo Ja vam želim dati kako biste postali vječno blaženi. No vi ga možete primiti jedino onda kad ste potpuno praznoga srca, gdje se Moja bogatstva mogu rasprostraniti, jer duhovna blaga ne podnose se sa zemaljskim blagom, oboje srce ne može nositi u sebi, i na slobodu vam je izbora za koja dobra vi vaša srca želite držati slobodna.

A pošto vas volim i želim da postanete blaženi, kao mudri Otac svoju djecu moram i savjetovati i pomoći joj da svoje srčane komore očiste od beskorisnih dobara, koja istinska dobra potiskuju i onemogućuju prijem. Tako da vam želim pomoći da se lišite onoga što vam svijet nudi, što vam srce još žudi, a što vam priječi vječni život …. Te stoga sve zemaljske promašaje promatrajte kao pomoćna sredstva s Moje strane za to da se odriješite od svijeta i njegovih kvazi-bogatstava, prepoznate u tome Moju skrb koja je usmjerena samo na vaš krajnji cilj, da vas učini slobodnim, nadasve radosnim bićima, koja u vječnosti više ne znaju jad i brigu, nego su uvijek samo blažena i žive …. tj. neprestano su aktivni u Ljubav-nom djelovanju. Ja želim da postanete blaženi, Ja želim da vas mogu opskrbiti duhovnom hranom, pošto vam je ona potrebna za vječni život …. 

AMEN

<<< nazad