<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4162, 9 Studenoga 1947

ODNOS PREMA BOGU - LJUBAV ILI STRAHOPOŠTOVANJE, POŠTOVANJE, OBOŽAVANJE ….

Po Meni svaki čovjek ima pravo sam odlučiti koji odnos želi imati prema Meni. Može Me smatrati Ocem, Bratom ili Prijateljem, ili pak u Meni može vidjeti samo svoga Boga, najviše savršeno Biće, kome se želi podrediti i Čije zapovjedi želi ispunjavati pošto Me priznaje kao najvišu silu. No ovaj zadnji odnos nikada neće uroditi Ljubavlju kao popratnom pojavom, nego strahopoštovanjem i divljenjem, poštovanjem i obožavanjem. No Ja želim Ljubav, želim znati da je sa Mnom uspostavljen intiman odnos, jer samo Ljubav je blaženstvo. Kako je sirot čovjek koji je lišen Ljubavi, a kako se bogatim može nazvati onaj koji Ju posjeduje ….

Dakako da sam radostan zbog poniznosti onoga koji se podređuje Meni kao najvišoj sili, koji Me priznaje i želi se izboriti za Moje zadovoljstvo, Ja ću i njemu izaći u susret i nagraditi ga Mojom Ljubavlju, no Moj cilj uvijek je samo to da njegov stav preobrazim u pravi odnos …. u odnos djeteta prema Ocu, mlade prema Mladoženji, u odnos koji ima Ljubav za temelj. Jer Nju Ja mogu uzvratiti, tu mogu izraziti ono što je Moja izvorna priroda, mogu zračiti Moju Ljubav, dakle blagosloviti Mojom izvornom supstancom koja kao Snaga pritječe predmetu Moje Ljubavi …. Moja stvorenja (tad) mogu obuhvatiti i privući ih Sebi …. mogu ih učiniti blaženima za vječno. 

No svaki čovjek ima slobodnu volju; Ja se trudim pridobiti njegovu Ljubav, njegovo povjerenje, te mu prilazim kao Otac tako što za njega skrbim, prihvaćam ga u nevolji i u poteškoćama i neprestano mu dajem Svoju Milost …. No tamo gdje Moja Ljubav ne nailazi na uzvraćanje, gdje Mi srce ne teži u žarkoj žudnji za sjedinjenjem sa Mnom, gdje dijete ne zove svoga Oca i približava Mu se u dječjem povjerenju pouzdano očekujući Njegovu pomoć u svakoj duhovnoj i zemaljskoj nevolji, tamo se i ne mogu izraziti u Mojoj očinskoj Ljubavi, pa čak i ako ću uvijek biti prepoznatljiv kao Bog, kao Sila koja sve stvara i održava, i stvorenja koja k Meni streme neću razočarati. 

Pa i pored toga, ne prestajem se truditi zadobiti njihovu Ljubav, navesti ih na pravi odnos sa Mnom, poštujući doduše uvijek slobodnu volju no, dovodeći dijete u položaje gdje se Ocu kao dijete može uteći, i tako dakle postići povjerljivi odnos i skroz Me zadobiti za sebe. Tek tada brzo će napredovati, pošto Moja Ljubav u njega tad može nesmetano uticati što onda znači razvoj duše prema gore, a što i jest cilj i svrha njegovog zemaljskog života ….

AMEN

<<< nazad