<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3932, 9 Prosinac 1946

TIJELO - DUŠA - DUH... BOŽANSKA ISKRA... BUĐENJE DUHA...

I vi u sebi imate Božansku iskru, vi koji se okrećete od Mene, ali je vi ne osjećate. Ona je u najdubljem snu, sve dok je vi sami ne probudite u život, i stoga ona ne može djelovati u vama, a vi ono najdragocjenije na Zemlji puštate da ostane potpuno neaktivno. A to je ipak dio Mene, koji počiva u vama, ona je veza od vas k Meni, kroz koju vi možete bez muke pronaći združivanje sa Mnom, ako dopustite njeno djelovanje u vama. I tako vi možete živjeti na Zemlji, a ipak biti mrtvi u duhu, dok god vi kroz Ljubav-no djelovanje duhovnoj iskri u vama ne date život. Vaša duša može, od duha u vama ili također od tijela, izvanjske čahure, biti određena u svojemu mišljenju i htijenju. Razumljivo je međutim, da će nju Duh poticati na ispravno razmišljanje i postupanje, dok će tijelo poticati samo čisto materijalne misli, i uglavnom će pobuđivati htijenje i postupanje štetno za njen duh. A Ja vam zato polažem iskru od Mene u dušu, tako da vam olakša zemaljski put, i sigurno vas dovede do cilja. No vi, koji ste udaljeni od Mene kroz način života bez Ljubavi, vi  koji ne tražite vezu sa Mnom kroz molitvu ili Ljubav-no djelovanje, vi potpuno zanemarujete udio Mene, u vama se zadržava san smrti, i vaša duša je samo jednostrano određena… ona stremi zemaljskim dobrima, i njih nastoji dobiti na pogrešan način, kroz ne-Ljubav-no i nepravedno djelovanje na bližnje, i time ona zgušnjava omotač oko sebe, san duhovne iskre u njoj je sve dublji, jer ju jedino Ljubav može probuditi. Svima vama stoje na raspolaganju pomoćna sredstva, svim ljudima sam Ja dao mogućnost da na lakši način sebe razviju naviše, ako oni samo iskoriste Moje darove milosti. Ja Sam stojim sa svakim Mojim stvorenjem u vezi kroz duhovnu iskru koju svaki čovjek u sebi nosi, i Ja neprestano svih opominjem (podsjećam) na Ljubav, tako da možete osjetiti blagoslov Ljubav-nog života u djelovanju Mojega Duha u vama. No, vi ne obraćate pažnju na Moje Riječi, vi ih puštate da bez učinka iščeznu u vašim ušima, i vi ne uspostavljate vezu sa Mnom dopuštajući duhovnoj iskri u vama da se sjedini s Očevim Duhom kroz djelovanje u Ljubavi… te stoga vi ostajete mrtvi u duhu, vaša duša otvrdnjava, vi sebe činite nesposobnima da čujete glas Duha kada On kroz bližnje govori vama, i njen zemaljski život je prazni hod, što će ona na kraju prepoznati s najgorčim kajanjem Ali Ja blagoslivljam one koji puštaju da im Duh govori, koji Mu poklanjaju pažnju (koji Ga slušaju), koji žive u Ljubavi i tako dopuštaju djelovanje Mojega Duha u sebi… A oni će osjećati Mene Samoga, jer Moj udio svjedoči o Meni, Ja Sam sam u njima prisutan i štitim ih od svakog nazadovanja, od duhovnog propadanja. Ja ih privlačim k Sebi, jer čim je duhovna iskra u njima tražila i pronašla spoj na Mene, duša je neraskidivo povezana sa Mnom, jednom probuđena duhovna iskra se razbuktava i povezuje se s vječnom vatrom Moje Ljubavi, i nikad se više ne može ugasiti ili ohladiti… Zato sebe promijenite u Ljubav, vi koji ste još daleko od Mene, tražite kroz Ljubav-no djelovanje spoj sa Mnom, i pobudite duhovnu iskru u vama na Ljubav, tako da budete spašeni za vječnost… I vaša duša će vam to vječno zahvaljivati, jer onda je ona spašena od propasti, ako ju duhovna iskra može odlučiti za vođenje Ljubav-nog života na Zemlji, ako ona poštuje njen glas, i dopušta se povući (pokrenuti) od njega, ako ona dopušta Moje djelovanje u sebi kroz nesebična djela Ljubavi, i tako se izbavlja od sveg zla, od vječne smrti.

AMEN

<<< nazad