<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3902, 12 Listopada 1946

ZNACI DJELOVANJA DUHA U ČOVJEKU ….

Djelovanje Mog Duha kroz duh u čovjeku takvo je da se duša sve više okreće od materije i povezuje se sa iskrom duha u sebi. Gdje Ja mogu djelovati, mora se povlačiti i žudnja za svijetom te rasti žudnja za Mnom, jer gdje se jednom uspije razviti Moja sila, tamo sve zemaljsko, sve materijalno, gubi na vrijednosti, budući da je ovo duhovno sjajnije od svjetskoga i duši čovjekovoj će uvijek biti poželjnije. Tamo gdje Ja Osobno mogu djelovati u čovjeku putem Mog Duha, tamo i mogu poslužiti duhovne darove, koji čovjeka blagoslove i čine da postaje sve unutarniji. 

A tako se duša čovjeka sjedinjuje s njenim duhom, i on onda određuje sve njeno razmišljanje, htijenje i osjećanje. I tijelo se uskoro prilagođava zahtjevima duše, i ono se onda povlači od zahtijeva za zemaljske radosti i blaga, ono duši služi još jedino za izvođenje onoga što duh od duše traži …. Ono joj još jedino služi za činjenje djelā Ljubavi prema bližnjemu, za prosljeđivanje duhovnih i zemaljskih darova njegovim bližnjima, kojima su ovi potrebni. A kad su tijelo, duša i duh postali jedno u htijenju i djelovanju, uspostavljen je i spoj sa Mnom, pošto je duh u čovjeku Moj udio, jer je on vječno nerazdvojiv od Duha Oca i budući da sam Ja Osobno već prisutan tamo gdje putem Moga Duha u čovjeku mogu djelovati.  

Tamo gdje se još žudi za svijetom, gdje tijelo i duša još stremi zemaljskim pogodnostima, tamo se nikako ne može govoriti o Mom djelovanju kroz duha u čovjeku, tamo samo može biti aktivan razum čovjeka, čak kad je duhovno znanje predmet njegove aktivnosti. A ono nikada neće odgovarati Istini, niti će potpuno od njega biti shvaćena, ako je Istinu razumski preuzeo od nekoga tko je u Istini. Moje djelovanje Duha dolazi do izražaja u predaji duhovnih istina, no onda čovjek ne treba dodatnu dostavu znanja izvana, nego mu se Moj Duh u njemu objavljuje …. znanje dolazi iz njega samoga, i to je najsigurniji znak djelovanja duha u čovjeku.

Jer ono prevazilazi prirodne sposobnosti čovjeka za to da razumski objasni nešto za što na Zemlji nema dokaza, a potpuno je razumljivo čovjeku u kojem Ja Osobno mogu djelovati. On sam ne treba nikakav dodatni dokaz da bi to prepoznao kao najdublju Istinu, jer pošto je on sam od duha u sebi poučavan, istovremeno mu dolazi i moć spoznaje, koja međutim nedostaje svima onima u kojima Moj Duh ne može biti aktivan. Nadalje, djelovanje Moga Duha sastoji se u izrazito živoj Ljubav-noj aktivnosti …. Čovjek se osjeća potaknut da dijeli duhovno i materijalno, tako da je Moje djelovanje prepoznatljivo tamo gdje se prakticira Ljubav. 

Jer, tamo moram biti Ja Osobno, pošto sam Ja Sâm Ljubav, i Moja Ljubav-na snaga mora neprestano pretjecati na čovjeka i činiti da on bude aktivan na svaki način. No uvijek će njegova aktivnost odgovarati Mojoj volji, pošto ga vodi Moj Duh i uređuje njegove misli. Te će tako čovjek ispravno razmišljati, govoriti i postupati i u svojoj spoznaji sazrijevati, doći će do znanja, biti će u Istini i živjeti će u Ljubavi, ako Ja Sâm putem Mog Duha u njemu mogu djelovati; on će naći sjedinjenje sa Mnom još na Zemlji i vječno će sa Mnom ostati nerazdvojan ….

AMEN

<<< nazad