<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3809, 23 Srpnja 1946

DUHOVNI VOĐE …. ZEMALJSKI PUT …. PUTOKAZATELJ(I) ….

Ljudi koji ne znaju pravi put zastranjuju (gube se) i udaljavaju od pravog cilja, umjesto da mu se približavaju. Stoga im je potreban dobar vodič (vođa), putokazatelj, koji poznaje pravi put te upozorava i poziva na pažnju gdje god postoji opasnost od skretanja na krivi put i mašenja pravog puta. No tko zna put, taj poznaje i cilj te će tada pun elana i bližnjima pomagati da i oni pristignu na taj cilj ….

A cilj zemaljskog života je duhovno kraljevstvo u svoj slavi i divoti …. Ali put u njega mukotrpan je i uzak, on nije lako prohodan, no kratak je ako se bez zadržavanja pređe, ako čovjek ne oklijeva ili se neprestano osvrće i traži put kojim se lakše ide …. Tad se na taj cilj brzo stiže, tj. još na Zemlji čovjek može postići jedan stupanj savršenstva tako da u sebi nosi Kraljevstvo Božje, da ga više ne pritišće zemljina teža, da je pronašao spoj s Bogom, prije nego je lišen svog zemaljskog tijela.

A tad se pred njegovim duhovnim okom otvaraju široka polja, koja ga ispunjavaju blaženošću, tad su svi događaji i muke po putu zaboravljeni, jer one se ne mogu mjeriti sa divotama koje su mu dodijeljene. I tad je duša zahvalna vodstvu koje je na nju pazilo na zemaljskom putu …. A pravo vodstvo je Sam Bog, Koji putem Svoje Riječi ljude na Zemlji uči i time ih upoznaje sa pravim putem koji vodi do Njega.

Te On nalaže voljnim slugama na Zemlji da preuzmu službu vođenja, tj. donošenja Njegove Riječi ljudima, On Svoje sluge prije toga upućuje u pravu Istinu, kako bi oni onda bili prijenosnici (iste) svojim bližnjima, kako bi i ovi bili upoznati s Istinom, s Riječju Božjom, Koja struji iz Njegovih svetih usta i direktno od Njega biva dostavljena na Zemlju putem Njegovih slugu. Stoga će se na putu neprestano pojavljivati vodiči koji znaju put i hodočasnike će ispravno voditi, upoznavati ih sa opasnostima na koje trebaju obratiti pažnju, sa ciljem i Božjom snagom koja na raspolaganju stoji svakome tko krene tim putem sa ozbiljnom namjerom da postigne taj cilj, koji je vječna blaženost. 

A te vođe treba slušati, na njihove savjete i upozorenja treba obratiti pažnju, jer oni su postavljeni od Boga, oni su dani ljudima kako ovi ne bi (za)lutali, da ne mogu reći da nisu našli pravi put, nego na njega u svako doba mogu kročiti i njime ići, ako su ozbiljne volje da postignu cilj. Te vođe vam propovijedaju Riječ Božju, koja je pravi put …. Jer Riječ Božja je Istina, pošto je Bog Sama vječna Istina; ona (Riječ) vodi prema cilju …. vječnom životu …. A tko si putem prihvaćanja i slijeđenja Božje Riječi Samoga Boga bira kao vođu, taj nikada ne može promašiti pravi put, taj postiže svoj cilj …. taj će živjeti u vječnosti …. 

AMEN

<<< nazad