<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3795, 9 Lipnja 1946

“DAJTE MI DA SE USELIM U SRCE ….”

Dajte Mi da se uselim u vaša srca, dajte Mi da budem djelotvoran u vama kako bih sa svom snagom bio u vama …. To je vaš cilj na Zemlji, da se oblikujete tako da Mene ništa više ne priječi da boravim kod vas, i vi putem sjedinjenja sa Mnom postajete Mojom djecom zauvijek. No vi prije toga sve nečisto morate odstraniti iz vaših srdaca, pošto Ja ne mogu boraviti gdje je prljavština, gdje još nije uspostavljen Moj red od vječnosti, koji su Moja stvorenja porušila (obrnula) putem vlastite volje. Tek tamo gdje je red, gdje se pazi (na) Moj zakon od vječnosti, tamo Ja Osobno i mogu biti te vas činiti sretnima u vremenu i vječno.

Ali Moj zakon od vječnosti zahtijeva Ljubav, a živjeti bez Ljubavi znači i život u neredu, koji isključuje Moju prisutnost. Tako da se morate oblikovati u Ljubav, i apsolutno ćete ispunjavati Moju volju, i ako držite Moje zapovijedi Ljubavi, Meni ste ugodni, Ja Osobno vam se približavam, Ja pronalazim dobro uređene stanove u vašim srcima i unutra se mogu nastaniti, i onda možete neprestano općiti sa Mnom …. Tad vi Moj Duh nosite u sebi, vama samima prepoznatljiv, jer vi ga možete čuti stalno i neprestano. Tada više nema odvojenosti između duhovne iskre koja čuči u vama i Oca Duha od vječnosti, jer vi Mene Osobno nosite u vašem srcu, vi ste se putem Ljubavi sjedinili sa Mnom. 

Trudite se svi da postignete taj cilj, dajte Mi već na Zemlji da se nastanim u vašim srcima, i biti ćete blaženi već na Zemlji. Jer ono što vam nudi Moj Duh, su blaga za vječnost, koja vas čine više sretnima nego zemaljska dobra koja vi onda više niti ne žudite jednom kad ste Mene Osobno primili u vaša srca. Moj Duh uvodi vas u svu Istinu, Moj Duh vam daje snagu spoznaje …. Ja Osobno podučavam vas stalno i neprestano najvišoj mudrosti, Ja vam dajem hranu i piće i preuzimam svaku brigu za vašu duhovnu i tjelesnu dobrobit …. Jer onda sam Ja Gospodar u Mojoj kući, Ja upravljam i vladam u vama, koji ste Me u slobodnoj volji primili u vaše srce, u Moju kuću, koju Ja nikada više ne napuštam, jednom kad ste Mi ju vi ponudili i lijepo priredili kao nastambu.

I Moje prisustvo tada je vaša blaženost …. U Mojem prisustvu vi se osjećate dobro zaštićenima, Ja sam napuštenome utješitelj, Ja sam uplašenome zaštitnik, Mojima Ja sam prijatelj i brat, kao što sam svoj Mojoj djeci vjerni Otac od vječnosti. I Ja neprestano podarujem milost, snagu i svjetlo, kao što sam to i obećao …. Ja obdarujem i opskrbljujem Moje pošto su Mi oni dali pravo da za njih skrbim, jer su Mi oni osobno ponudili svoja srca i putem Ljubavi ih uredili za prijem. I tako se ispunjava Moja Riječ, jer je Istina i ostati će Istina u svu vječnost ….

AMEN

<<< nazad