<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3689, 17 Veljača 1946

HITNOST I BLAGOSLOV AKTIVNOSTI ZA BOŽJE KRALJEVSTVO...

A sve što vi činite na Moju slavu, za razdjeljivanje Mojega učenja i za proslavljanje Mojega Imena, bit će blagoslovljeno utoliko, što to neće ostati bez traga na još uvijek slabim, ali ne potpuno otvrdnulim dušama, a najmanji uspjeh znači otrgnuti duše neprijatelju, i jedan korak bliže Meni. I premda ćete vi ponajčešće biti odbijeni, premda su prezir i poruga vaš udio, tako će ipak pojedine duše pronaći put k Meni, one će se ohrabriti na snazi vaše vjere, one će vas nastojati oponašati, one će primit će k srcu Moju Riječ koja im prilazi kroz vas, i također će na sebi osjetiti njenu snagu, budući Ja pomažem tamo gdje opazim tek najslabiju volju okrenutu Meni… Vaša aktivnost na Zemlji neće biti uzaludna, čak i ako to može tako izgledati, budući Riječ, koja je poput sjemena položena u naizgled mrtvo tlo, može za neko vrijeme pustiti korijenje, kada događaji, zemaljska nevolja, tako priteknu čovjeku, da on više ne zna nijedan drugi izlaz, nego obratiti se za pomoć Onome, Koji se u Riječi njemu prethodno objavio. A onda vaš rad nije bio uzaludan... U Mojemu poslu vi morate biti aktivni na Zemlji u posljednjem vremenu prije Kraja... A, kada Ja vama, Mojim slugama dam ovaj posao, onda vi također u svako doba možete biti sigurni, da Ja vama ne dodjeljujem niti jedan beskorisni (neuspješni, bez učinka) posao, budući Gospodar zna za blagoslov rada Njegovih slugu, i u Svojoj mudrosti im On ne dopušta da vrše rad koji je bez ikakvog rezultata. Zato se vi ne trebate brinuti i vjerovati da radite uzaludno, budući Ja Osobno djelujem kroz vas, a Ja zaista još ovčica k Sebi privlačim, jer Moj glas je prepoznat kao onaj Pastira, čak i ako samo od nekoliko; ali zbog tih nekoliko Ja vas šaljem da njima donesete spasenje, jer je svaka duša Meni iznimno draga, i Ja bih je želio sačuvati od ponovljenog prolaska Zemljom kroz cijelo Stvaranje. Osim toga, čak i tvrdokornima još treba biti dana prilika da Me pronađu, jer dok god postoji Zemlja, ona treba služiti razvoju duhovnoga naviše, dakle tako dugo i duhovnome, koje je utjelovljeno kao čovjek, mora biti pružena prilika da Me pronađe i prepozna. Naposljetku, to se može dogoditi još jedino kroz prenošenje Moje Riječi, koja kroz vas njima treba biti učinjena dostupnom, tako da oni ne mogu reći da su bili nepravedno osuđeni na Dan Suda. Jer jedino ako Me oni potpuno odbiju, te Meni i Mojim slugama objave rat, došao je čas, kada je njihova mjera ispunjena, i kada su oni zreli za obnovljeno prognanstvo na Novoj Zemlji. Oni su morali doseći najdublji ponor u slobodnoj volji, prije nego Ja dokončam njihov zemaljski hod, prije nego Ja samu Zemlju preobrazim u njenim tvorevinama, budući da ona više ne odgovaraju njihovoj svrsi... A zbog toga je vaša aktivnost za Moje kraljevstvo apsolutno nužna, jer moraju postojati ljudi koji će, na Moj nalog, ljudima najaviti što predstoji Zemlji, koji govore što Ja njima položim u usta, tako da se svaki čovjek može s tim misaono pozabaviti, i procijeniti ono što je čuo. No, Ja volju ne prisiljavam… vi međutim trebate biti gorljivo aktivni i Ja ću vas blagosloviti, Ja ću s Mojom milošću i snagom biti s vama sve do Kraja, i uvesti vas u Moje kraljevstvo, jer pravi je sluga također vrijedan svoje plaće.

AMEN

<<< nazad