<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3659, 17 Siječanj 1946

HITNA OPOMENA NA RAD NA DUŠI...

Znate li da li ćete vi još živjeti sutrašnji dan? Da li će vam još dugo ostati snage da djelujete na Zemlji, i da sebe oblikujete do duševne zrelosti? Da li znate da vaš život neće biti preuranjeno okončan, te vi onda više nećete moći djelovati, ukoliko bez snage prebivate u onostranom? Zato svakoga dana i svakoga časa računajte sa vašim umiranjem, te iskoristite vrijeme, gorljivo radite na svojoj duši i prikupljajte duhovno bogatstvo, tako da vi ne pređete u onostrano prazni i siromašni. Bog vas svih poziva: Ne cijenite previsoko zemaljski život, i ne zaboravite zbog toga vašu dušu, budući jedino ona nadživljava zemaljski život, te mora snositi posljedice vašeg zemaljskog hoda. A ako vi na Zemlji težite jedino prema zemaljskim dobrima, koja vi ne možete prenijeti u vječnost, onda će vaša sudbina u onostranom jedino biti vrijedna žaljenja, budući vi ne posjedujete ništa, prema tome ne možete ništa dati… pa stoga ni primiti... Vama će uvijek biti ukazivano na to da mislite na vaše duše... Nemojte prečuti ovu opomenu koja vam dolazi odozgor, nego ozbiljno promislite o tome u kakvoj ste opasnosti, ako vi živite iz dana u dan, mlitavi i lijeni, i tražite i priznajete jedino svijet. Nastojte se odvojiti od njega i stupiti u vezu sa duhovnim kraljevstvom, uvijek pretpostavite da svaki dan može biti posljednji, i sami sebi podnesite izvještaj, da li se vi osjećate zrelima da uđete u duhovno kraljevstvo. Vi ste zaista postavljeni u zemaljske dužnosti koje vi morate ispuniti, no ostavite ih uvijek na drugom mjestu, a najprije obavite rad na vašoj duši, jer će netko drugi preuzeti zemaljske dužnosti, kada ih vi više ne budete mogli ispuniti, kada vaš život bude dokončan… ali nitko vam ne može oduzeti vaš rad na duši, kojega vi sami morate učiniti, i vi ćete prema tome biti ocjenjeni u vječnosti. I zato stalno računajte sa prijevremenom smrću, jer nikome od vas nije dano više mnogo vremena, i zato je rad na duši hitniji nego ikada. A tko je od Boga pozvan na rad za Njegovo kraljevstvo, on treba biti gorljivo aktivan i posvuda ljudima ukazivati da njima više ne ostaje mnogo vremena, on njima treba predočiti njihovu sudbinu u vječnosti, ukoliko oni uđu slabi u onostrano kraljevstvo, budući je čovjek na Zemlji propustio prikupiti duhovna blaga, a jedino ova znače snagu i mogućnost da budu aktivni i u onostranom. No, bez takve, duša je neaktivna, nemoćna i u stanju vrijednome žaljenja, koje ona međutim može spriječiti (otkloniti), ako sluša opomene, ako ona dobro svoje duše pretpostavlja onome tijela, ako čovjek dušu neprestano opskrbljuje duhovnom hranom i tako joj daje snagu da se oblikuje prema Božjoj volji. Jer vama ljudima ne preostaje više dugo vremena, vama će neprestano biti ukazivano na Kraj i na posljedice neiskorištenog zemaljskog života. Zato obratite pažnju na ovaj savjet, budite aktivni i djelujte u Ljubavi, dok god vi još možete djelovati na Zemlji. I kroz to sebi stvorite blaženu sudbinu u onostranom, gdje vi onda možete biti aktivni na vašu vlastitu sreću, budući je vaš udio snaga i svjetlo, koje onda neprekidno primate od Boga, vi koji oblikujete vaše duše prema Njegovoj volji.

AMEN

<<< nazad