<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3638, 27 Prosinca 1945

BORBA PROTIV ISTINE …. UČITELJI KOJI MAŠE….

Nikada više se ne smijete dati zarobiti od protivnika, koji vas putem krivih učenja želi lišiti vaše duhovne slobode, koji primjenjuje svu lukavštinu kako bi vas odvukao od Istine, i koji se tako bori svim sredstvima koja imaju privid Istine a ipak vode do najgrublje zablude. Morate imati na umu da će se on uvijek boriti protiv Istine, da će se on uvijek najžešće boriti tamo gdje se Istina trudi probiti, i da se on tamo oblači u odoru koja služi njegovoj svrsi …. da on sam nastupa kao propovjednik Istine, kako bi zaveo ljude koji još nisu prožeti Božjim Duhom, a koji teže Istini.

Morate imati na umu da je njemu često lako izboriti se ako težnja ljudi za Istinom nije skroz duboka čime bi oni putem svjetlosnih bića bili zaštićeni od djelovanja onoga koji se bori protiv Boga, protiv vječne Istine …. Tako da će on zabilježiti puno uspjeha kroz volju samih ljudi koji su ravnodušniji prema Čistoj Istini iz Boga, a nasuprot tome su pristupačni za utjecaj Njegovog protivnika. Jer o volji samoga čovjeka ovisi koliko daleko on prodire u Istinu, i stoga vam se ne može dovoljno naglasiti slijedeće: Čuvajte se onih koji govore da vam donose Istinu a sami nisu u Istini …. Čuvajte se onih koji vjeruju da su pozvani naučavati a sami bi morali biti podučeni ako žele biti podobni za službu naučavanja na Zemlji.  

Molite Boga za prosvjetljenje i provjeravajte, no s najdubljom žudnjom za Istinom, inače vaše srce i uho opet otvarate samo onoj duhovnoj građi koja nije Istina, pošto će Istina biti prepoznata kao Istina jedino od onoga koji ju ozbiljno žudi, koji je spreman od svakog znanja, od svakog duhovnog gradiva odustati, kako bi to zamijenio Čistom Istinom …. provjeravajte ozbiljno i molite Boga za Njegov blagoslov, za prosvjetljenje vašeg duha …. za Čistu Istinu …. Tad će djelovanje protivnika ostati bez utjecaja, tad će svjetlosna bića sve snage zablude od vas odbiti, tada će vaše misli biti pravo vođene, vi ćete moći razlikovati Istinu od neistine a tako postići i visoke duhovne napretke, jer samo Čista Istina vodi vas u visinu, k Bogu kao Vječnoj Istini …. 

AMEN

<<< nazad