<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3584, 21 Listopada 1945

BEZ MILOSTI NEMA DJELA LJUBAVI…

Savjesno slijeđenje Moje Riječi za čovjeka je moguće jedino onda kad Me zamoli za Moju milost, kad je svjestan svoje slabosti i Mene moli za snagu. Vlastitom snagom čovjek ništa ne može, jer on kao nesavršeno stvorenje je lišen svoje snage, znači on je sam sebe učinio slabim svojim nekadašnjim otpadom od Mene. A opet može doći u posjed snage kad je ponovo postao savršen, kad je dakle naj-prisnije sjedinjen sa Mnom. 

Zemaljski život doduše jeste sredstvo za sazrijevanje, no čovjek je bez dotoka snage sve dok se još nalazi u stanju nepotpunosti (nesavršenosti), a nepotpun je dokle god se nije sjedinio sa Mnom putem djelā Ljubavi i molitve. Jer snagu i milost dajem i nesavršenomu ako Mi se za to obrati. No vjeruje li čovjek da može živjeti ili postupati dobro bez da Me prizna i da Me zamoli za pomoć, živi u zabludi, jer čak i naizgled dobra djela koja on čini tada su ukorijenjena više u samoljublju nego u pravoj Ljubavi prema bližnjemu koju Ja zahtijevam kao potvrdu Ljubavi prema Meni.

Tko je sposoban za Ljubav i s osjećanjem Ljubavi prema bližnjemu čini dobra djela, taj ni Mene  u srcu neće odbi(ja)ti, jer je tada već postao sličan Mome biću pa će mu biti prisutna i mudrost i snaga spoznaje …. On će već posjedovati određeni stupanj savršenstva koji mu osigurava Moju dostavu snage. I u mislima će biti sjedinjen sa Mnom, spoznajući Me kao najsavršenije Biće i Stvoritelja zahvaljujući Kojem on postoji i Koji upravlja njegovom sudbinom. Jer čovjek u Ljubavi u sebi nosi znanje koje mu prenosi Moj Duh u obliku misli …. No čovjek bez Ljubavi, koji jedino prebiva u samoljublju, Moje Zapovijedi će samo teško ispuniti, čak iako na van želi ostaviti taj dojam. Njemu nedostaje snage, a ono što čini djela su vlastite koristi, a ne djela Ljubavi prema bližnjemu.

Milost i snagu treba svaki čovjek dokle god boravi na Zemlji i dok se još nije preobrazio u Ljubav. Bez pomoći on ne može napredovati ka gore, jer on sam je proigrao stanje snage kao stvorenje koje je vjerovalo da se može udaljiti od Mene. I ono se sad neizbježno mora dobrovoljno vratiti k Meni, kako bi opet moglo primiti snagu putem koje može djelovati u Ljubavi. Čovjek se u molitvi mora obratiti Meni i tako svoju volju prignuti k Meni kako bi Mi se opet približio, i tad mu dostavljam snagu uz pomoć koje može činiti djela kojima Mi ugađa …. tad ih može vršiti u Ljubavi …. jer jedino Ljubav ih tek čini vrijednima i Meni ugodnima. 

Svaki čovjek mora se poslužiti Mojom milošću, inače ostaje na onom stupnju razvoja na koji je stupio početkom svog utjelovljenja kao čovjek. Milost u raznim oblicima mu biva ponuđena, no on nikada nije prisiljen na prihvaćanje ili korištenje istih. No najveća milost je molitva …. mogućnost za stupiti u vezu sa Mnom i zatražiti ono što mu nedostaje. No tko Me ne priznaje i posljedično tome Mi se ni ne moli, niti Me moli za pomoć i snagu, taj ni ne raspolaže snagom za razvoj ka gore. Taj niti će moći biti aktivan u Ljubavi niti će dospjeti do pravog znanja, i sazrijevanje njegove duše na Zemlji neće ni biti moguće, jer gdje Ja sa Mojom milošću ne mogu djelovati, tamo je nepotpunost, i stvorenje ostaje bez snage i iz vlastite snage ne može postići ništa ….

AMEN

<<< nazad