<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3562, 29 Rujna 1945

PRAVO KRŠĆANSTVO …. JEDINO LJUBAV SPAŠAVA ….

Ne-kršćanski duh vlada ljudima, samoljublje je veće nego ikada i Ljubav prema bližnjemu je pala na minimum, pa je duhovno propadanje neizbježna posljedica toga. I dok god ljudi boluju od toga, nalaze se pod vlašću Sotone i divljaju protiv Mene. A Ja im ne mogu pomoći, pošto se oni svojim načinom života izmiču od Moje snage i od Mog utjecaja i idu putem koji odvodi od Mene, a koji vodi u nizinu, u tamu.

Ali Ja sam Svjetlo, i tko zazire od Mene, taj vječno neće stići do cilja. No Ja propovijedam Ljubav kroz Moju Riječ, Ja tražim da ljudi žive u pravom Kršćanstvu, da se prema bližnjemu odnose kao prema bratu i da sa bližnjim postupaju kao braća. Ja tražim kršćansko razmišljanje i kršćansko postupanje, da bi Moja Ljubav-na snaga mogla biti djelotvorna i ljudima olakšala put koji vodi do Mene, do pravog cilja. No gdje vlada ne-Ljubav-nost, tamo nije za očekivati Moju pomoć, jer tamo uskače Moj protivnik i ljude podupire svojom silom …. i on im pomaže u zemaljskoj nevolji, no jedino kako bi njihove duše potpuno zadobio, jer njegova pomoć uvijek će zahtijevati samo ne-Ljubav-ne postupke, a putem toga će čovjek svoju nezavidnu situaciju smanji(va)ti i time se dakle sve više predavati vlasti onoga koji nema ništa Ljubavi.

No vi ljudi se možete izbaviti jedino kroz Ljubav, a ne-Ljubav-no postupanje predstavlja služenje pod vlašću Sotone, ono znači neslobodu njihove volje te onostranu nemoć i tamu. Dok god ljudi ne paze na Moje zapovijedi Ljubavi, oni se nalaze izvan Moga Kraljevstva (područja), oni se ne nalaze pod Mojom vlašću, nego sami za gospodara biraju Moga protivnika, a ovaj im uistinu ne priređuje blaženu sudbinu. Dok god ljudi ne paze na (cijene) Moje zapovijedi Ljubavi, oni propuštaju Moju Ljubav i Moju pomoć, oni nezaustavljivo srljaju u ponor, jer bez Moje Ljubavi i Moje Milosti postoji samo propast, ali ne blaženost ….

AMEN

<<< nazad