<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3549, 15 Rujan 1945

NIJE UNIŠTENJE… SAMO PREOBLIKOVANJE...

U Mojoj je moći uništiti sve što je protiv Mene, i tako bih Ja također morao objaviti rat ljudima koji Mene ne priznaju, koji postupaju protivno Mojim Zapovijedima, i stoga su protiv Mene, kada Me Ljubav prema Mojim stvorenjima ne bi zadržala od toga, i odredila Me da im pomognem, tako da Me oni nađu. Jer, Ljubav prema onome što sam Ja stvorio, ostaje zauvijek, i ona uvijek pronalazi način da povrati ono što vjeruje da sebe može udaljiti od Mene. Moja Ljubav i Moje milosrđe skrbi za to da iznova povrati život onome što je mrtvo u duhu. Jer, što je iz Mene, Ja za vječnost neću uništiti, ono ostaje postojati, ustrajavajući u više ili manje blaženom stanju. I zato nastupa Moja Ljubav i Moje milosrđe namjesto Moje moći i snage… Ja štitim (čuvam, omekšavam) prolazno, a neprolaznom dajem mogućnost da nađe put nazad k Meni. Ipak, duhovno samo određuje vremenski interval, trajanjem svojega otpora protiv Mene. Duhovnome je dodijeljeno vrijeme za njegovo oslobađanje, koje se kroz njegovu volju može skratiti ili također produžiti, ovisno o njegovom stavu prema Meni. Ako je taj period istekao, a duhovno još nije izbavljeno, Ja ga ipak neću pustiti potpuno pasti, Ja ću ga i onda još sačuvati od uništenja i opet mu pomoći da dođe do novih mogućnosti da postigne svoj Konačni Cilj, i oslobodi se iz forme, te kao blaženo sretno biće uđe u duhovno kraljevstvo. Međutim, proces oslobađanja ne protječe proizvoljno, nego se odvija prema Mojemu vječnom Planu Spasenja. I tako je svaki događaj već unaprijed određen od vječnosti, budući Ja od vječnosti znam o stupnju zrelosti svake pojedine duše, kao i cjelokupnog ljudskog roda, Ja znam o stupnju zrelosti duhovnog u cijelom svemiru, i u skladu s tim će djelovati i Moja volja i Moja snaga. Neprekidne mogućnosti promjene su za duhovno preduvjet za njegov razvoj, i neprekidna preoblikovanja su stoga Moja volja i Moje djelo. Dok god se jedna forma koristi za daljnji razvoj, ona nastavlja postojati, no ako je ona ostavljena neiskorištena, čisto materijalno prolazi, a duhovno dobiva novu formu, u skladu sa njegovom voljom za djelovanjem. Ako je sada nastupilo stanje da sva Moja djela Stvaranja na Zemlji više ne ispunjavaju svoju svrhu, da materijalne tvorevine bivaju uništene kroz volju Mojega protivnika, služeći se voljom čovjeka, da sami ljudi, kroz predaju njihove volje Mojemu protivniku, ne koriste zemaljsko vrijeme za oslobađanje, za njihovo konačno izbavljenje, onda ni Zemlja više ne ostaje postojati u njenoj sadašnjoj formi, nego duhovno unutar nje i na noj treba druge forme, a Moja Ljubav ispunjava njihovu potrebu… Ona pušta da staro prođe, a nešto novo nastane, tako da budu uzeti u obzir volja, stupanj zrelosti i ljubav duhovnoga na Staroj Zemlji… da se iznova oživi forma koja odgovara njegovoj ljubavi i njegovoj volji… A ukoliko se i čini kao da su Moja moć i Moja volja aktivni kako bi konačno uništili ono što Mi je suprotstavljeno… Moja Ljubav i Moje milosrđe jedino stvara nove mogućnosti za duhovno, koje ono još ne prepoznaje, da se ono može razvijati naviše, budući Moja Ljubav ne počiva prije nego duhovno, koje je jednom proizašlo iz Mene i iznova Mi se treba vratiti, postigne svoj cilj.

AMEN

<<< nazad