<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3435, 12 Veljača 1945

BOŽANSKO UČENJE LJUBAVI... NEPOŠTIVANJE... PATNJA...

Budite neustrašivi i puni povjerenja u Moju pomoć… Ja sam vam dao jednu zapovijed, da vi trebate živjeti u Ljubavi, jer vi jedino kroz Ljubav možete sebe osloboditi. A ispunjanje ove zapovijedi određuje vaš cijeli zemaljski život, ono određuje vašu sudbinu, jer jedino o Ljubav-nom djelovanju ovisi zrelost vaše duše, koja za vas znači izbavljenje (oslobođenje, spasenje). Dok god vi još prebivate na Zemlji, vi skapavate u okovima grijeha, u ne-slobodnom stanju, koje je vaš nekadašnji grijeh otpadništva od Mene imao za posljedicu.  A iz ove ne-slobode se vi trebate iznova vratiti u stanje slobode, vi trebate sa sebe skinuti okove, budući ste vi vašom vlastitom voljom vezani. A, da bi vi postali slobodni, Ja sam vam dao zapovijed Ljubavi, jer jedino je Ljubav sredstvo izbavljenja. Bez Ljubav-nog djelovanja vi se baš nikada ne možete osloboditi, postati sretna bića, bilo na Zemlji, bilo u onostranom; Ljubav međutim razbija svaki okov, svaki ovoj vaših duša, Ljubav vas iznova vraća u izvorno stanje, u stanje punine moći i snage, Bogu-jednake volje, a kroz to i neograničenog blaženstva. I zato na Zemlji vi više ne trebate težiti drugome nego životu u Ljubavi, vi trebate voditi život kakvog sam Ja živio vama za primjer, vi trebate stalno biti aktivni u nesebičnoj Ljubavi za bližnjega, i sebe tako oblikovati prema Mojoj volji… A budući da ste vi preslabi, previše neupućeni, i stoga slijepi u duhu, Ja sam vam pokazao put... Ja sam vam dao zapovijed Ljubavi, Ja sam vam prenio Moje učenje, koje ne treba smjerati ništa drugo, nego vas potaknuti na život Ljubavi… A ovo Moje učenje bih Ja želio vidjeti prošireno u svijet, i zato sam poslao u svijet Moje učenike sa riječima: „Idite i podučite sve narode…“ (Matej 28:19). Jer, nema drugog sredstva rastvaranja osim Ljubavi… No, Moje učenje ostaje nezapaženo (ignorirano), a budući da se ljudi sami od sebe ne oblikuju u Ljubav, Ja ih moram posjetiti sa jadom i bijedom, sa nevoljom svake vrste, kako bi kroz to još djelovao na njih, tako da se oni Ljubav-no aktiviraju prema bližnjemu, i Meni kroz to dokažu njihovu Ljubav. Ništa drugo Ja time ne smjeram, nego ljude podučiti (odgojiti) Ljubavi, budući oni ne poštuju Moju Riječ, Moje učenje Ljubavi, i prevaljuju svoj život u potpunom duhovnom sljepilu. Stoga je zapovijed Ljubavi Moja zapovijed, ona je od Mene dana ljudima, tako da oni postanu slobodni, tako da oni sebe izbave. Svaka druga zapovijed, koja ne proizlazi iz Ljubav-ne zapovijedi, nije od Mene, jer Ja ne zapovijedam ljudima, nego im puštam njihovu najpotpuniju slobodu… Jer, Ja ne želim Moja stvorenja dovesti nazad k Meni prisilom, Ja ne želim da oni izgube savršenstvo, koje može biti postignuto jedino u potpunoj slobodi volje. Ali vi ljudi često više poštujete ljudske zapovijedi, nego Moju zapovijed Ljubavi… I vi ste zato u stalnoj opasnosti da svoj život ne iskoristite ispravno. I zato su uvijek iznova nužni patnja i bijeda, sve dok se vi sami niste oblikovali u Ljubav, tako da je vaš najunutarniji poticaj bližnjemu dati Ljubav. Jedino onda patnja može prestati, jer je onda ona ispunila svoju svrhu. Vi ne smijete nikada vjerovati da sam vam Ja postavio granice, jer vašu Ljubav za Mene i za bližnjega vi Meni možete dokazati tisućustruko. Ali, Ja ne obraćam pažnju na djela koja vi obavljate u prisili, jer jedino Ljubav daje unutarnju vrijednost svakom postupku, svakoj misli, a Ljubav prema Meni Ja želim imati dokazanu kroz djelotvornu Ljubav prema bližnjemu. Jer, same riječi su bezvrijedne ako one u slobodnoj volji ne postanu djelo. Tko se međutim trudi Mene slijediti, tko hoda putem Ljubavi, i kroz to se pokušava Meni približiti, uspješno će prevaliti put svojega zemaljskog života. Njemu Ja dolazim ususret, njemu sam Ja blizu, i on se više ne treba bojati ničega na Zemlji, ni patnje ni nevolje jer, ako se on poveže sa Mnom kroz Ljubav, Ja njega vodim na svim putevima, i on sigurno postiže svoj cilj.

AMEN

<<< nazad