<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3382, 28 Prosinac 1944

BOŽJA LJUBAV... PATNJA ILI SREĆA... USLIŠENJE MOLITVE...


Vi ljudi ne razumijete sa koliko puno nježne Ljubavi se Ja brinem za vas ili vi ne bi toliko tjeskobno i bojažljivo gledali u budućnost. Vi ste u svako vrijeme vrlo dobro zbrinuti od strane Mene, Ja vas neću ostaviti da se sami o sebi brinete, i ako sebe smatrate samima i napuštenima vi ste ništa drugo do neprijemčivi za strujanje Moje snage koja teče ka vama neprestano. I onda ćete vi trebati uložiti napor kako bi Me osjetili... vi morate misliti o Meni u vašem srcu i htjeti Me prihvatiti unutra; poput djece vi morate potražiti pribježište u Mojem naručju sa svim vašim brigama i nevoljama i tražiti Me da ih oduzmem od vas ili vam pomognem (pod)nositi ih, i Moja Ljubav će uvijek to rado napraviti... Vi ste proizašli iz Moje Ljubavi, i ova Ljubav ne može nikad zanavijeke oslabiti; i kada bi vi bili sposobni dokučiti opseg Moje Ljubavi vi bi živjeli jedan sasvim bezbrižan zemaljski život budući bi vi znali da ste zaštićeni od strane Moje Ljubavi, jer Istinska Ljubav, koja je ujedinjena sa moći i snagom, može i želi napraviti štogod je dobro i blagoslov za njezina primatelja.

Međutim, Moja Ljubav obuhvaća sve Moje žive tvorevine i prema tome Ja jedino želim što je od dobrobiti za njih... Ja ih želim učiniti blaženo sretnima bez kraja, i Ja im želim omogućiti da osjete Moju Ljubav budući ovo znači njihovu najvišu sreću. I ako vi ljudi vjerujete da Sam Ja Sama Ljubav i da Sam Ja nesposoban i nevoljan učiniti bilo što drugo nego što je dobro vi bi trebali pustiti sve probleme, jer Ja motrim na vas i u zemaljskom i u duhovnom pogledu, i ovo rastuće više uspješno što Mi više vi dozvolite da utječem na vas i što Mi se manje odupirete. I ako je vaša duša tjeskobna onda je i dalje držana u zarobljeništvu od strane svijeta i treba sebe osloboditi od njega, ona mora sve povjeriti Meni i ostaviti Meni na koji način usmjeravam vaš zemaljski život, ona mora biti voljna podnijeti žrtve ako Ja potražujem žrtvu, jer onda će to jedino biti u interesu njezine duhovne dobrobiti. A Ja doista znam što je duši potrebno, Ja znam kada je u opasnosti i Ja znam ispravni lijek da ju zaštitim od opasnosti. A ipak, Ja Sam također voljan uslišiti joj zemaljske želje ako Mi vi apelirate iz same dubine vašeg srca i vjerno očekujete ispunjenje vaših molitvi. Jer Moja vas Ljubav neće ostaviti u oskudici, ona uvijek daje i ispunjava sve dok vi gledate na Mene kao na vašeg Oca i pristupate Mi sa dječjom Ljubavlju... čim vi vjerujete u Moju Ljubav... Jer Ljubav sebe ne niječe nego je ona uvijek voljna dati.

I što vi povremeno promatrate kao patnju je često samo most do sreće, ipak do vrste sreće koja je trajna i više nikada ne može biti uništena. Kako bi postigli glavni cilj vi se često morate zaputiti teškim stazama i ne očajavati, jer cilj je poželjan i nadoknađuje za sva prethodna razočarenja i komplikacije. Ali svatko tko postane slab i iscrpljen po putu neće postići cilj. I on je onaj kojeg želim ohrabriti i priskrbiti mu snagu budući mu Moja Ljubav ne može zanijekati pomoć. Pa ipak vi trebate vjerovati u Moju Ljubav čak ako je nemoguće za vas razumjeti njezinu cijelu golemost... Vjerujete u nju i pokušajte biti poput Mene tako što ćete postati Ljubav, vi, također, trebate izručiti ono što posjedujete i na taj način Mi dati pravo da djelujem u vama i kroz vas, i vi ćete biti osnaženi na vašoj stazi kroz život, vi ćete premostiti sve prepreke i zahvalno i ponizno prihvatiti štogod vam Moja ruka daje... patnju i sreću... Jer obadvoje su poslani od starne Mene kako bi unaprijedili razvoj vaše duše... Ako vi uvijek ostanete u kontaktu sa Mnom, ako vaše srce neprestano stremi spram Mene i povjeri svoj jad Meni Ja ću vas utješiti i osnažiti i osloboditi vas vašeg jada. Jer Moja Ljubav vas neće ostaviti u ojađenosti ako vi želite biti Moji Vlastiti i pripadati Meni za svu vječnost.

AMEN

<<< nazad