<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3356, 4 Prosinca 1944

PROPOVIJEDANJE LJUBAVI RADI VLASTITE KORISTI ….

Nije u skladu sa Božjom voljom kad se Njegova Riječ koristi kao sredstvo za postizanje zemaljskih ciljeva …. Kad se ona primjenjuje kako bi se bližnjega pokretalo na Ljubav-nu aktivnost da bi se iz toga izvukla vlastita korist. To je zloupotreba Božanske Riječi i nepravda spram bližnjega, jer on je onda na izvjestan način sprječavan u Ljubav-nom djelovanju, no uvijek pod pritiskom koji ne dopušta razvoj njegove Ljubavi. Ta očigledna svrha oduzima mu radost Ljubav-ne aktivnosti, i duhovni napredak rijetko se postiže.

Božanska Riječ doduše naučava Ljubav, no ne vrednuje se samo djelo, nego stupanj Ljubavi u kojem se djelo izvodi. Ako je neki zemaljski cilj pokretač za Ljubav-nu aktivnost, onda to djelo samo po sebi može doći do izvedbe, ali osjećaj Ljubavi može potpuno izostati, i onda je to djelo koje se izvodi mrtvo …. A čovjek vjeruje da je ispunio Božansku zapovijed Ljubavi prema bližnjemu.  

No osude vrijedan je onaj čovjek koji radi zemaljske koristi utječe na bližnjega naturajući mu Božansku zapovijed Ljubavi tako da ovaj izvede neko djelo …. Ovaj onda može to naturanje poslušati, može činiti to što se od njega zahtijeva, a opet može mu potpuno nedostajati unutarnja Ljubav. No taj čovjek ne vodi računa o svojim unutarnjim osjećajima, nego se zadovoljava time da je izvršio jedno djelo koje naizgled odgovara Božanskoj zapovijedi Ljubavi.

A čovjek, koji teži vlastitoj koristi i bližnje se trudi manipulirati, ni sam ne vrši zapovijed nesebične Ljubavi prema bližnjemu, nego gleda kako bi oštetio bližnjega. Posljedično tome nema ni pravo navoditi Božansku zapovijed Ljubavi; on je time u grijehu, jer to nije podučavanje niti odgajanje u Ljubav, nego se više samo djelo stavlja u prvi plan. A jedino je Ljubav odlučujuća za napredak duše …. A taj način propovijedanja Ljubavi moći će se mnogostruko zabilježiti tamo gdje se slijede zemaljski ciljevi, koji su uvjetovani sudjelovanjem ljudi …. Ciljevi koji znače snaženje moći i koji se nikako ne mogu uskladiti sa istinskom Ljubavlju prema bližnjemu.

Pa onda Božanske zapovijedi dolaze u krivo svjetlo kod onih koji ozbiljno streme i onda su zbunjeni, pošto predstavnici tog učenja Ljubavi njega sami najmanje slijede i bližnjemu ne pružaju istinsku, nesebičnu Ljubav. Božanska Riječ se zloupotrebljava, a iza te Riječi traži se zaklon, tako što se nju navodi, no ne slijedi ju se od predstavnika Božanskog učenja koji teže zemaljskim ciljevima …. moći i bogatstvu. A oni čovječanstvu nanose štetu, koja se međutim rijetko prepoznaje, pošto čovjek koji vjeruje da je Ljubav-no aktivan, ne prakticira Ljubav …. no Ljubav srca nesmetano bi ga morala pokretati na djelo …. Jer samo ta Ljubav je izbavljujuća, i samo ta Ljubav čovjeka spaja s Bogom …. 

AMEN

<<< nazad