<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3333, 17 Studenoga 1944

PRODUHOVLJAVANJE ČESTICA TIJELA ….

Tijelo treba pomoći duši da se domogne duhovne zrelosti, time što odustane od samoga sebe, time što potiskuje svaku žudnju i omogući da do izražaja dođe samo čežnja duše, koja se, ako ju tijelo oslobodi, potpuno predaje duhu u sebi, znači popušta njegovoj težnji i nagonjenju. Što se više tijelo pridružuje žudnji duše, to više se dakle produhovljuje i materijalna vanjska forma duše, i ona onda ne treba više prevaljivati tako dugačak zemaljski put, za razliku od tijela sa potpuno materijalnim ustrojstvom koje nakon njegove fizičke smrti treba još jedno dugo vrijeme prije negoli nadvlada svoje požude.  

Duhovne supstance vanjskih formi tih duša takoreći su profinjene, više nisu tako grube prirode i pored toga što su još zemaljska materija. Duša ga povlači u područje duha, kojem je ona ustupila svaku vlast nad sobom, i tijelo je voljno slijedi, ono se odriče svega što mu se inače činilo žudnje vrijednim, ono je potpuno bez otpora pa stoga više niti nije okrenuto spram svijeta.

A čovjek će sazrijevati brže ako su tijelo i duša poda(t)ni duhu u sebi. On onda (nad) njima vlada u Ljubavi i Mudrosti …. što on zahtijeva, duša i tijelo izvode, a to pridonosi duhovnom napretku. Jer duša će moći čuti glas duha, pošto je tijelo istovremeno spremno, tako što ono svaku smetnju drži udaljenu od duše, tako što se ono samo dovodi u stanje da se glas duha izrazi. Jer tijelo se mora potpuno osloboditi od svijeta, ono mora zatvoriti svoje fizičko uho i duši prepustiti osluškivanje, da bi ona njemu to prenijela.  

Što je manje duša hendikepirana od strane tijela, to jasnije joj zvuči glas duha. No i tijelo ima velike koristi od toga. Ono puno lakše nadvladava materiju, ono je na izvjestan način osnaženo kroz hranu koju duša prima, ono se produhovljava sve više, i duša pri odlasku sa svijeta u sebe preuzima duhovne čestice tijela. Zemaljsko-materijalne sastavnice tijela neće morati prolaziti tako dugačak proces sazrijevanja, čak će biti dozvoljene za stvaranje jedne nove ljudske duše, gdje se potpuno mogu produhoviti. 

Gdje duša i tijelo teže k duhu, omogućeno je takvo jedno produhovljavanje, ako je i Božji vječni red (o)držan u razvoju duha ka gore. No put razvoja prema gore može biti znatno skraćen kad je otpor duhovnoga slomljen, tj. kad je duhovno samo odustalo od svog otpora, što je uvijek slučaj kad se tijelo odveže od svega što ono inače žudi, kad ono duši olakša duhovnu težnju, time što se ono samo njoj priključi i trudi se razoriti svaki zemaljski okov putem svjesne predaje i podlaganja duhu u sebi, koji onda dušu i tijelo privlači na sebe, čega je onda posljedica hitro razvijanje njih oboje prema gore ….   

AMEN

<<< nazad