<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3305, 24 Listopada 1944

MOLITVA PROBUĐENIH …. ISPUNJENJE ….

Počujte Duh Božji: Bog se trudi na sve načine pomoći da ljudi dođu do spasenja svojih duša, i sve što se događa, što On Sam čini ili dopušta, je sredstvo za to. I zato se iz Božje ruke sa zahvalnošću mora prihvatiti sve, čak i kad tijelo to doživljava kao patnju, jer je to za dušu od koristi. I ta misao treba određivati i vašu molitvu, vi trebate moliti samo za dobro vaše duše a dobro vašeg tijela prepustiti volji Boga, pošto Njegova Ljubav i Mudrost cilja samo na vašu dušu a vječni život duše je cilj i svrha svega onoga što vas snalazi.

Znači vi trebate moliti da Bog štiti vašu dušu od svake opasnosti, a vaša tijela trebate potpuno predati Njemu; vi Njemu trebate prepustiti kako će se On pobrinuti za vaše tijelo, i uvijek trebate imati povjerenja u Njegovu Ljubav i Mudrost, koje vam moraju biti jamac za to da je sve dobro što vam Bog pošalje. To važi za probuđenog čovjeka, koji zna za smisao i svrhu patnje i koji prepoznaje i duhovnu nevolju čovječanstva i koji zna za njene posljedice za duše. Njegove molitve i prošnje trebaju uvijek važiti duhovnom dobru, treba biti neprestana molitva za svjetlo u tami vremena, treba biti borba za duhovna dobra, za čvrstu vjeru, za spoznaju Istine i za duhovno znanje, jer samo to dokida duhovnu nevolju a istovremeno i zemaljsku nevolju, pošto je ona posljedica ove prve.

Tko je u spoznaji, njegova molitva treba biti samo zamolba za spas iz duhovne tame …. pa i pored toga on(a) i sve zemaljske nevolje može nebeskom Ocu staviti na srce, tako što se potpuno prepusti Njegovom vodstvu, tako što vjeruje da je kao Njegovo dijete s Ljubavlju od Njega pažen(a) …. Njegova vjera u Boga mora biti snažna, tada će i svaka zemaljska nevolja nestati, jer ako jedno dijete zna da ga Otac ljubi, ono se više ničega ne plaši, pošto ju Božja Ljubav od njega otklanja, ako je to njegovoj duši korisno. Čovjek mora biti uvjeren u Ljubav Božju …. I on će to i biti, ako je i sam u Ljubavi. U skladu s Njegovom Ljubavlju prema Bogu i bližnjemu i njihovim aktiviranjem ispunjava ga Ljubav Božja i postaje mu osjetna ….

I Ljubavno-aktivan čovjek biti će potpuno bezbrižan i u zemaljskoj nevolji …. Jer on ima čvrsto povjerenje i stoga ne zna za brigu. A to je snaga Božanske Ljubavi, koja ga prožima, kad je i sam Ljubav-no aktivan. On ništa više neće vjerovati da može uspijevati iz vlastite snage, nego će se potpuno prepustiti Ocu u Nebu i tako Mu i sve zemaljske nevolje položiti pred noge, pošto zna da mu ih jedino Bog može uzeti, da samo Bog njegovu sudbinu usmjerava onako kako je dobro za njega. Te tako on ima povjerenja da mu Bog u Njegovoj Ljubavi neće natovariti za nositi više nego je to za njegovu dušu potrebno. I njegova molitva biti će jedno predavanje Božanskoj volji, ona neće zahtijevati, nego će se ponizno podlagati Božjoj volji i određenju …. 

Pa i pored toga duša i u velikoj tjelesnoj nevolji može se uteći u Boga i moliti Ga za snagu, jer često se ta nevolja nadvija nad čovjeka kako bi ga pokrenula na duboki kontakt s Bogom, ako je on u opasnosti posustati u molitvi …. (24 Listopada 1944) Pa se tad Bog otkriva, tako što ispunjava te molbe, jer snaga molitve ljudima treba biti dokazana, kako bi se ispunilo Božje obećanje: “Molite i biti će vam dano ….” (Matej 7:7).  Jer Bog se prihvaća sve Svoje djece koja u Njemu vide svoga Oca i putem molitve vjere to Mu pokazuju. No Bog zna kad su Njegova djeca u nevolji, On poznaje njihove zemaljske i njihove duhovne nedostatke i daje im u skladu s njima. Molitelju se daje, a dubina molitve i omogućava ispunjenje.

No snaga molitve se uvećava kad je ispunjenje svake molbe prepušteno Božjoj volji, kad se čovjek podano prepušta Njegovoj volji, tad on potpuno ulazi u Božje vodstvo, i tad mu sve bude na spas njegove duše. Božja Riječ glasi: Molite, pa će vam biti dano …. Tako da čovjek smije moliti za sve, on sa zemaljskim kao i sa duhovnim stvarima smije doći pred Oca …. njemu će uvijek biti dano u skladu s njegovom vjerom. No ako je spreman odreći se ispunjenja neke molbe, ako je to u skladu sa Božanskom Ljubavlju i Mudrošću, on se tako potpuno podređuje volji Boga. A ona uistinu za cilj čovjeka ima samo najbolje.

Najčešće će i doći do ispunjenja, jer je on u spoznaji već tako poodmakao da više nema bojazni da bi se mogao izgubiti u svjetovnosti, pa će ga tada Bog obdariti duhovno i zemaljski, On će od njega otkloniti svaku nevolju, On će mu olakšati svaki ispit i ljubavno će ga provoditi njegovim zemaljskim putem, i on neće morati strahovati da Bog njegovu tihu molitvu neće ispuniti …. Jer Božja volja tada je i njegova volja, ako Mu se on podredio, i Božja volja ispravno vodi i njegovo razmišljanje …. On će onda moliti samo ono što je povoljno za njegov duhovni razvoj, i nikada više neće obraćati pažnju na svoje tijelo, a tad mu Bog daje što mu je potrebno za dušu i tijelo …. Jer Njegovo obećanje ispunjava se do u riječ ….    AMEN

<<< nazad