<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3288, 10 i 11 Listopada 1944

RIJEČ OŽIVLJENA DUHOM ….

Duh oživljava …. sama Riječ je mrtva, ako ju ne oživljava Duh …. i ako Riječ čujete kao mrtvu riječ, iz nje ne možete crpsti snagu, jer snaga je Božji udio, koja se izražava jedino putem Duha. No ako je Riječ duhovno oživljena, tj. ako ju ne slušate samo uhom, nego srcem, koje u sebi krije Božanski Duh, ona će postati osjetna kao snaga, Riječ će vam se obraćati, i biti ćete ispunjeni Božanskom duhovnom snagom. Sama Riječ govori samo razumu, a Duh u Riječi srcu …. Sama Riječ ima samo zemaljsku vrijednost, ali Duhom oživljena Riječ ostaje u vječnost. Jer Duh je od Boga, pa je tako i Duhom oživljena Riječ Božja Riječ, dok ljudi isto tako imaju riječ koja je međutim samo razumski proizvod, koji propada, kad čovjek kao takav nestane sa Zemlje.

Mrtva riječ je sve što dotiče samo tijelo, bez da ostavlja utisak na dušu; ali duhovno oživljena Riječ biva percipirana od duše, jer se Ona obraća duhu u čovjeku. Božanski Duh stupa u kontakt sa duhovnom iskrom u čovjeku i izražava se naspram duše u Riječi, Koja je međutim, duhovno oživljena, od najdubljeg djelovanja za čovjeka, čija je duhovna iskra uspostavila vezu sa Duhom Oca. I, ta Riječ daje život, Ona budi u život i nikada više ne može važiti za mrtvu riječ, pošto aktivira čovjeka koji pokloni svoju pažnju toj Riječi.

E sad, Božja Riječ nikada neće biti mrtva riječ, jedino što život u njoj od čovjeka može biti ne-prepoznat (skriven), dok god se on ne trudi da u njoj traga za Duhom, jer On se objavljuje (dâ se naći) onome čovjeku koji traži, koji se bez ikakvog utjecaja izvani trudi prodrijeti u ono kraljevstvo koje je domovina Duha, nesvjesno dakle tražeći Božanski Duh …. a On se i objavljuje baš putem žive Riječi …. putem Riječi koju Duh Božji u velikoj Ljubavi dostavlja duhovnoj iskri u čovjeku, tako da Ta riječ sad mora i postati aktivna, jer sve što god živi, u neprestanoj je aktivnosti, i tek aktivnost svjedoči o životu. No ako je Riječ prožeta Duhom Božjim, onda ona nikad više ne može biti bez djelovanja, i onda će Njen život postati očigledan.  

Riječ, Koja je oživljena Duhom, u sebi dakle nosi Snagu i ostaje djelotvorna vječno, no uvijek samo onda, kad prilikom prihvaćanja dotiče srce, a ne samo uho. Ona doduše može biti primljena i razumski, no onda ne prodire do duše čovjeka, pošto ova prima samo ono što joj je dostavljeno iznutra, iz Duha. A ona Riječ, Koja prodire do srca, uspostavlja vezu sa duhovnom iskrom u čovjeku, i duša od strane nje onda može biti podučena, može dakle primiti Snagu koja se nalazi u živoj Riječi.

Dokle god ljudi ne znaju razliku između razmišljanja (iz) srca i razmišljanja (iz) razuma, neshvatljivo im je to da čovjek duboko znanje prima iznutra. I stoga Riječ Božja, Koja je uistinu blagoslovljena Njegovom Snagom, može biti ponuđena bezbroj puta, pa i pored toga ne izraziti svoju Silu, pošto čovjek ne otvara svoje srce, pošto život Riječi, Duh, ne nalazi prilaz duhovnoj iskri u čovjeku, i onda Riječ, i pored toga što je živa, ostaje neučinkovita i kao mrtva riječ odzvanja u ušima ljudi, poput riječi koja je izgovorena bez razmišljanja, koja nije provjetrena životom Duha. No ako je Riječ izgovorena u dubokoj Ljubavi, onda je i živa. Jer Ljubav je Snaga Božja, koja u čovjeku neprestano budi Duh.  

E sad, ako je Božja Riječ, Koja je čista Snaga i Ljubav iz Boga, ponuđena od ljudi koji su u Ljubavi i svojom Ljubavlju pokušavaju ozračiti svoje bližnje, onda ona mora postati učinkovita na njima, jer Sila Ljubavi prožima omotač Duha, koji još drijema u čovjeku, i On se budi u život …. Snaga Riječi tada postiže i aktivnost Duha u čovjeku, jer Snaga Riječi je Duh od Duha Božjeg, Koji stupa u vezu sa duhovnom iskrom u čovjeku i onda zračenje Boga dušu čovjeka može nesmetano doticati i čovjeku dati sposobnost i voljnost da bude aktivan u volji Boga.

Ali uvijek se prethodno mora otvoriti srce, tj. ljudska volja mora biti spremna za Božansko djelovanje. A to postiže Riječ Božja koja potiče volju čovjeka, tako što je prvo ponuđena uhu i razumu, da bi onda putem volje čovjeka unijela život Duha, kako bi zaživjela i djelovala na i u čovjeku, da bi se on oblikovao u skladu s Voljom Božjom, da bi svoje početno nasuprotno biće promijenio, te se oblikovao na sliku Božju …. da bi se pretvorio u Ljubav, kako bi se Vječnoj Ljubavi mogao priključiti za vječno….  

AMEN

<<< nazad